Oznámenie č. 11/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 4/2012
Platnosť od 20.01.2012

11

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2011 Holandské kráľovstvo, 1. októbra 2011 Dánske kráľovstvo a 1. januára 2012 Maltská republika sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z. a oznámenie č. 345/2011 Z. z.).

Holandské kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26 a 52 a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Dánske kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 ods. 2 a k článku 52, uplatnilo výhradu k článku 54 ods. 2 a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Maltská republika oznámila svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 ods. 2 a k článku 52 a uplatnila výhradu k článku 54 ods. 2 a 55 a určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 11/2012 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:

„Holandsko:

a) Dohovor pre Holandsko nadobudol platnosť 1. mája 2011.

b) Ratifikačná listina Holandska obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Holandsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

c) Podľa článku 29 dohovoru Holandsko určilo ako ústredný orgán pre európsku a karibskú časť Holandska ministerstvo vnútornej bezpečnosti a spravodlivosti.

Ústredným orgánom pre Curaçao je ministerstvo spravodlivosti.

Dánsko:

a) Dohovor pre Dánsko nadobudol platnosť 1. októbra 2011.

b) Ratifikačná listina Dánska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Dánsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Dánsko vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Malta:

a) Dohovor pre Maltu nadobudol platnosť 1. januára 2012.

b) Ratifikačná listina Malty obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné na Malte použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Malta vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Malta vylučuje použitie francúzskeho jazyka v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.

Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Malta vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.

c) Podľa článku 29 dohovoru určila Malta ústredný orgán:

The Director for Social Welfare Standards

Ministry for Education Employment and Family

Department for Social Welfare Standards

Valletta

Malta.“.