Vyhláška č. 107/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čiastka 26/2012
Platnosť od 20.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 8. marca 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z., vyhlášky č. 556/2008 Z. z. a vyhlášky č. 377/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „banky alebo Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „banky, Sociálnej poisťovne alebo iného príslušného orgánu, ktorý dávku priznal,“.

2. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „z“ nahrádza slovami „zo starobného dôchodkového sporenia“.

3. V § 3 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) dávky a príspevkov v hmotnej núdzi právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,“.

Doterajšie písmená h) až o) sa označujú ako písmená i) až p).

4. V § 3 ods. 1 písmeno m) znie:

m) príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie,“.

5. V § 3 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

n) príjmov z účasti v obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadatela a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenom podiele na zisku, prípadne vyrovnacom podiele alebo podiele na likvidačnom zostatku,

o) príjmov z funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenej odmene za výkon funkcie štatutárneho orgánu,“.

Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená p) až s).

6. V § 3 ods. 1 písm. l), p) až s) sa vypúšťajú slová „s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov 3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

7. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona a v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona, sú obdobné doklady ako doklady uvedené v odseku 1.“.

8. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

Vzor 01

9. V prílohách č. 2 a 3 sa v časti D. 1 vypúšťajú slová „(s osvedčeným podpisom, prípadne podpísané pred zamestnancom centra)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Lucia Žitňanská v. r.