Oznámenie č. 104/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 – 2016

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 26. januára 2012 v súlade s článkom 23 ods. 1. Dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa skončila platnosť Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spo...

104

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. januára 2012 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 – 2016.

Protokol nadobudol platnosť 26. januára 2012 v súlade s článkom 23 ods. 1.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa skončila platnosť Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telovýchovy a športu na roky 2002 – 2006, podpísaného v Levoči 21. septembra 2001 (oznámenie č. 468/2001 Z. z.).