Oznámenie č. 103/2012 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

103

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

V tomto opatrení úrad ustanovil opakované úhrady za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.