Opatrenie č. 101/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2012.