Opatrenie č. 101/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu

Čiastka 25/2012
Platnosť od 15.03.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

101

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

opatrenie z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu týkajúce sa

– upozornenia podľa § 157 ods. 4 zákona,

– údajov o podielovom fonde,

– údajov o správcovskej spoločnosti,

– údajov o depozitárovi podielového fondu,

– zamerania a cieľov investičnej politiky,

– pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

– zásad hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a nákladov, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde,

– stratégie uplatňovania hlasovacích práv,

– pravidiel oceňovania,

– podielových listov, počiatočnej hodnoty podielu, postupov a podmienok vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov,

– poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu,

– postupu pri zmene štatútu podielového fondu,

– vyhlásenia predstavenstva správcovskej spoločnosti.

Opatrením sa tiež ustanovujú osobitné podrobnosti o obsahu štatútu

– zberného fondu,

– verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností,

– verejného špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií,

– špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.