Redakčné oznámenie č. r2/c155/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 368/2011 Z. z.

Čiastka 155/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 31.12.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 368/2011 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovnej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

V poslednom odseku za slovami „vo Finančnom spravodajcovi“ majú byť namiesto slov „č. 11/2011“ správne uvedené slová „č. 12/2011“.