Redakčné oznámenie č. r1/c130/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 388/2011 Z. z.

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 388/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. I šesťdesiatom piatom bode úvodná veta „Za § 372s sa vkladá § 372t, ktorý vrátane nadpisu znie:“ má správne znieť: „Za § 372t sa vkladá § 372u, ktorý vrátane nadpisu znie:“ a § 372t má byť označený ako § 372u.

V čl. V druhom bode úvodná veta „Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý znie:“ má správne znieť: „Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý znie:“ a § 14c má byť označený ako § 14d.