Redakčné oznámenie č. r1/c120/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z.

Čiastka 120/2011
Platnosť od 03.11.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1. V § 6 ods. 1 sa v popise veličiny OVt-2 vypúšťajú nesprávne uvedené slová „v kalkulácii oprávnených nákladov“.

2. V § 7 ods. 1 sa v popise veličiny OSt-2 vypúšťajú nesprávne uvedené slová „v kalkulácii oprávnených nákladov“.