Oznámenie č. 99/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 34/2011
Platnosť od 05.04.2011

99

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. marca 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 z 10. februára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 až 2012 z 2. decembra 2009 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 2. marca 2011 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 zo 17. januára 2011 uzavretá medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 15. februára 2011 uzavretá medzi Slovenskou bankovou asociáciou

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.