Oznámenie č. 98/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou

Čiastka 34/2011
Platnosť od 05.04.2011
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

98

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 51 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 22. marca 2011 č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou.

Opatrením sa ustanovujú na účel výkonu dohľadu na diaľku výkazy na získanie detailných informácií na štvrťročnej báze o vnútroskupinových transakciách realizovaných v rámci poisťovní alebo zaisťovní, nad ktorými Národná banka Slovenska vykonáva dohľad v rámci skupiny.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.