Oznámenie č. 95/2011 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/2011
Platnosť od 01.04.2011 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 225/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem ustanovení uvedených v čl. I piatom bode ods. 15 a 16 a desiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011.

95

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 9, 10 a 13 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 29. marca 2011 č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem ustanovení uvedených v čl. I piatom bode ods. 15 a 16 a desiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke 33/2011 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.