Vyhláška č. 84/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/2011
Platnosť od 31.03.2011 do31.12.2013
Účinnosť od 01.06.2011 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011. Ustanovenie § 22c stráca účinnosť 31. mája 2011.

OBSAH

84

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 24. marca 2011,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z., vyhlášky č. 108/2010 Z. z., vyhlášky č. 274/2010 Z. z. a vyhlášky č. 24/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý znie:


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011. Ustanovenie § 22c stráca účinnosť 31. mája 2011.


Ján Figeľ v. r.