Oznámenie č. 76/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007

Čiastka 26/2011
Platnosť od 24.03.2011

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2010 bol v Belehrade podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007.

Protokol nadobudol platnosť 18. februára 2011 v súlade s ustanovením článku 15 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.