Nariadenie vlády č. 65/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z.

Čiastka 25/2011
Platnosť od 18.03.2011
Účinnosť od 09.04.2011

65

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Protokol o skúške ustanovený pre príslušný regulačný akt uvedený v časti I prílohy IV smernice musí spĺňať podmienky podľa technickej normy8a) a obsahovať

a) identifikáciu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú podrobené skúške,

b) podrobný opis charakteristík vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súvislosti s regulačným aktom,

c) výsledky meraní ustanovených v príslušných regulačných aktoch a podľa požiadavky aj limity alebo prahové hodnoty, ktoré sa majú dodržať,

d) hodnotenie, či meranie vykonané podľa písmena c) vyhovuje alebo nevyhovuje ustanoveným limitom,

e) vyhlásenie o zhode s ustanoveniami, pri ktorých sa nevyžaduje meranie,

f) opis skúšobnej metódy použitej pri výkone skúšky, ak sú okrem skúšobných metód ustanovených v regulačných aktoch povolené aj iné skúšobné metódy; obdobne to platí, ak sa môžu použiť alternatívne ustanovenia regulačných aktov,

g) fotografie vyhotovené počas skúšky; pri virtuálnych skúškach sa môžu fotografie nahradiť snímkami simulácií,

h) vypracované závery,

i) stanoviská, ak boli vypracované, musia byť zdokumentované a označené,

j) informácie uvedené v bode 5.10.2 technickej normy,8a)

k) údaj o tom, akým spôsobom výrobca vykonal výber po dohode s typovým schvaľovacím úradom, ak sa skúšky vykonávajú na vozidle, komponente alebo technickej jednotke, ktorá predstavuje kombináciu niekoľkých najnepriaznivejších charakteristík v súvislosti s požadovanou úrovňou výkonu.

(10) Vzor protokolu o skúške podľa odseku 9 určuje typový schvaľovací úrad. Protokol o skúške sa vypracuje v štátnom jazyku.8b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

8a) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC17025 : 2005).

8b) Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.“.

3. V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.“.

4. V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Overovací proces pri virtuálnych skúšobných metódach je uvedený v doplnku 3 prílohy XVI smernice.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa slová „(ISO 9001 : 2000)“ nahrádzajú slovami „(ISO 9001 : 2008)“.

6. V § 15 ods. 1 sa za slovo „vozidlo,“ vkladá slovo „systém,“.

7. V § 39 ods. 6 sa za slová „regulačným aktom“ vkladajú slová „a podmienkam“.

8. § 45 znie:

㤠45

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.“.

9. V prílohe č. 5 bode 1.1. sa odkaz 21 označuje ako odkaz 8a. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

10. V prílohe č. 6 bode 4.1. sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

b) podrobný opis kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za skúšky a vedúcich zamestnancov vrátane ich životopisov a dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii,

c) dôkaz, napríklad softvérové vybavenie o schopnosti využívať pri virtuálnych skúškach podporu počítača; predkladajú len technické služby používajúce metódy virtuálnych skúšok,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).

11. V prílohe č. 7 tabuľke Dotknuté kategórie Dokončované vozidlá kategórie M2, M3 sa slová „29. október 2014“ nahrádzajú slovami „29. október 2011“.

12. Nadpis prílohy č. 8 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

13. Príloha č. 8 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

7. Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).

8. Nariadenie Komisie č. 371/2010/EÚ zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 9. apríla 2011.


Iveta Radičová v. r.