Vyhláška č. 61/2011 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

Čiastka 23/2011
Platnosť od 09.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011

OBSAH

61

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 2. marca 2011,

ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí sa mení takto:

V prílohe časti štatistický číselník obcí v okrese Kežmarok sa vypúšťa riadok

„523551 Javorina (vojenský obvod) 5406 Poprad“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.


Ľudmila Benkovičová v. r.