Oznámenie č. 56/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 22/2011
Platnosť od 03.03.2011

56

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. februára 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 2 zo 17. januára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 až 2011 z 23. decembra 2008 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 zo 14. januára 2011 uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 1. februára 2011 uzavretá medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 1 z 31. januára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 až 2011 z 29. marca 2010 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.