Oznámenie č. 556/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

Čiastka 154/2011
Platnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

556

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

opatrenie zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne.

Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je poisťovňou alebo zaisťovňou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.