Zákon č. 546/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 373/2012 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem ustanovení čl. II, čl. VI a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2012, čl. V bodov 7, 9, 37, 60 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012, čl. I bodov 6, 68, 69, 81, 85, 86, 87, 88, 91 a 94, čl. IV a čl....