Oznámenie č. 545/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Platnosť nadobudne 1. januára 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.

545

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (oznámenie č. 321/2009 Z. z.).

Dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpisu, t. j. od 2. decembra 2011. Platnosť nadobudne 1. januára 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.

K oznámeniu č. 545/2011 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009

Vláda Slovenskej republiky a Medzinárodná organizácia pre migráciu (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy organizačné zmeny, ktoré v roku 2010 a 2011 nastali v rámci niektorých vnútroštátnych orgánov Slovenskej republiky a ktoré si vyžiadali zmenu ustanovení článkov 2, 3 a 10 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísanej v Bratislave 20. júla 2009, ako aj

vzhľadom na ďalšiu zmenu, týkajúcu sa sumy spolufinancovania poskytovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorej potreba zapracovania vznikla v dôsledku vykonávania tejto dohody,

dohodli sa takto:

Článok 1

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (ďalej len „Dohoda o EMS“), sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods. 3 písm. b) znie:

b) zástupca Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,“.

2. Článok 2 ods. 3 písm. d) znie:

d) zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“.

3. Článok 3 ods. 1 písm. c) znie:

c) riaditeľ/ka Centra pre koordináciu integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“.

4. Článok 3 ods. 1 písm. d) znie:

d) generálny/a riaditeľ/ka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky,“.

5. Článok 3 ods. 1 písm. f) znie:

f) riaditeľ/ka Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,“.

6. V článku 3 ods. 5 sa za slová „podľa článku 10“ vkladajú slová „ods. 1“.

7. V článku 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Suma spolufinancovania poskytnutá Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na nasledujúci rok sa tiež zníži o pomernú časť neoprávnených výdavkov stanovených Európskou komisiou.“.

8. Doterajší text článku 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Zmluvné strany sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa príslušných orgánov podľa odseku 1.

(3) Vedúci predstavitelia príslušných orgánov podľa odseku 1 sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa členov Národného riadiaceho výboru podľa článku 3 ods. 1, príslušných orgánov podľa článku 2 ods. 3 písm. a) až c) a príslušných orgánov podľa článku 3 ods. 1 písm. a) až g).“.

Článok 2

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobudne platnosť podľa článku 14 ods. 2 Dohody o EMS.

(2) Platnosť tejto dohody sa skončí spolu so skončením platnosti Dohody o EMS.

Dané v Bratislave 2. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Daniel Lipšic v. r.

Za Medzinárodnú organizáciu
pre migráciu:

Zuzana Vatráľová v. r.