Vyhláška č. 544/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z.

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

544

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. decembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

2. V § 13 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

3. V § 13 ods. 5 tretej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.“.

4. V § 14 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

5. V § 22 ods. 5 sa slová „zdravotného preukazu“ nahrádzajú slovami „potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti“.

6. V prílohe č. 2 časti A sa vypúšťa bod 1.

Doterajšie body 2 až 4 sa označujú ako body 1 až 3.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


v z. Ján Porubský v. r.