Vyhláška č. 539/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011 do31.03.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.03.2012
Zrušený 118/2012 Z. z.

539

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 23. decembra 2011,

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh (ďalej len „daň z liehu“), je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt (ďalej len „daň z vína a medziproduktu“), je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo (ďalej len „daň z piva“), je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z liehu, dani z vína a medziproduktu a dani z piva podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 539/2011 Z. z.

DAŇOVĚ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z LIEHU

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 539/2011 Z. z.

DAŇOVĚ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z VÍNA A MEDZI PRODUKTU

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 539/2011 Z. z.

DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA

Vzor 03