Nariadenie vlády č. 534/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

(v znení č. r1/c29/2012 Z. z.)

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

534

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovo „obcí“ vkladá čiarka a slová „ako aj zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín“.

2. Príloha vrátane nadpisov znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 221/1999 Z. z.

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KrajOkresNázov obceOznačenie obce v maďarskom jazyku
1 Bratislavský108 Senec1. Senec1. Szenc
  2. Boldog2. Boldogfa
  3. Hamuliakovo 3. Gútor
  4. Hrubá Borša4. Nagyborsa
  5. Hrubý Šúr5. Hegysúr
  6. Hurbanova Ves6. Szigetmajor
  7. Kalinkovo7. Szemet
  8. Kostolná pri Dunaji8. Egyházfa
  9. Malinovo9. Éberhárd
  10. Nová Dedinka10. Dunasápújfalu
  11. Reca11. Réte
  12. Tomášov12. Fél
  13. Tureň13. Zonctorony
  14. Veľký Biel14. Magyarbél
  15. Vlky15. Vők
2 Trnavský201 Dunajská Streda1. Dunajská Streda1. Dunaszerdahely
  2. Báč2. Bacsfa
  3. Baka3. Baka
  4. Baloň4. Balony
  5. Bellova Ves5. Vitény
  6. Blahová6. Sárrét
  7. Blatná na Ostrove7. Sárosfa
  8. Bodíky8. Nagybodak
  9. Boheľov9. Bögellő
  10. Čakany10. Csákány
  11. Čenkovce11. Csenke
  12. Čiližská Radvaň12. Csilizradvány
  13. Dobrohošť13. Doborgaz
  14. Dolný Bar14. Albár
  15. Dolný Štál15. Alistál
  16. Dunajský Klátov16. Dunatőkés
  17. Gabčíkovo17. Bős
  18. Holice18. Gelle
  19. Horná Potôň19. Felsőpatony
  20. Horné Mýto20. Vámosfalu
  21. Horný Bar21. Felbár
  22. Hubice22 .Gomba
  23. Hviezdoslavov23. Vörösmajor
  24. Jahodná24. Eperjes
  25. Janíky25. Jányok
  26. Jurová26. Dercsika
  27. Kľúčovec27. Kulcsod
  28. Kostolné Kračany28. Egyházkarcsa
  29. Kráľovičove Kračany29. Királyfiakarcsa
  30. Kútniky30. Hegyéte
  31. Kvetoslavov31. Úszor
  32. Kyselica32. Keszölcés
  33. Lehnice33. Lég
  34. Lúč na Ostrove34. Lúcs
  35. Macov35. Macháza
  36. Mad36. Nagymad
  37. Malé Dvorníky37. Kisudvarnok
  38. Medveďov38. Medve
  39. Mierovo39. Béke
  40. Michal na Ostrove40. Szentmihályfa
  41. Ňárad41. Csiliznyárad
  42. Nový Život42. Illésháza
  43. Ohrady43. Csallóközkürt
  44. Okoč44. Ekecs
  45. Oľdza45. Olgya
  46. Orechová Potôň46. Diósförgepatony
  47. Padáň47. Padány
  48. Pataš48. Csilizpatas
  49. Povoda49. Pódatejed
  50. Rohovce50. Nagyszarva
  51. Sap51. Szap
  52. Šamorín52. Somorja
  53. Štvrtok na Ostrove53. Csallóközcsütörtök
  54. Topoľníky54. Nyárasd
  55. Trhová Hradská55. Vásárút
  56. Trnávka56. Csallóköztárnok
  57. Trstená na Ostrove57. Csallóköznádasd
  58. Veľká Paka58. Nagypaka
  59. Veľké Blahovo59. Nagyabony
  60. Veľké Dvorníky60. Nagyudvarnok
  61. Veľký Meder61. Nagymegyer
  62. Vieska62. Kisfalud
  63. Vojka nad Dunajom63. Vajka
  64. Vrakúň64. Nyékvárkony
  65. Vydrany65. Hodos
  66. Zlaté Klasy66. Nagymagyar
 202 Galanta1. Galanta1. Galánta
  2. Čierna Voda2. Feketenyék
  3. Čierny Brod3. Vízkelet
  4. Dolné Saliby4. Alsószeli
  5. Dolný Chotár5. Alsóhatár
  6. Horné Saliby6. Felsőszeli
  7. Jánovce7. Jánosháza
  8. Jelka8. Jóka
  9. Kajal9. Nemeskajal
  10. Košúty10. Kosút
  11. Kráľov Brod11. Királyrév
  12. Matúškovo12. Taksony
  13. Mostová13. Hidaskürt
  14. Sládkovičovo14. Diószeg
  15. Tomášikovo15. Tallós
  16. Topoľnica16. Tósnyárasd
  17. Trstice17. Nádszeg
  18. Váhovce18. Vága
  19. Veľká Mača19. Nagymácséd
  20. Veľké Úľany20. Nagyfödémes
  21. Vozokany21. Vezekény
4 Nitriansky401 Komárno1. Komárno1. Komárom
  2. Bajč2. Bajcs
  3. Bátorove Kosihy3. Bátorkeszi
  4. Bodza4. Bogya
  5. Bodzianske Lúky5. Bogyarét
  6. Brestovec6. Szilas
  7. Búč7. Búcs
  8. Čalovec8. Megyercs
  9. Číčov9. Csicsó
  10. Dedina Mládeže10. Ifjúságfalva
  11. Holiare11. Gellér
  12. Hurbanovo12. Ógyalla
  13. Chotín13. Hetény
  14. Imeľ14. Imely
  15. Iža15. Izsa
  16. Kameničná16. Keszegfalva
  17. Klížska Nemá17. Kolozsnéma
  18. Kolárovo18. Gúta
  19. Kravany nad Dunajom19. Karva
  20. Marcelová20. Marcelháza
  21. Martovce21. Martos
  22. Moča22. Dunamocs
  23. Modrany23. Madar
  24. Nesvady24. Naszvad
  25. Okoličná na Ostrove25. Ekel
  26. Patince26. Pat
  27. Pribeta27. Perbete
  28. Radvaň nad Dunajom28. Dunaradvány
  29. Sokolce29. Lakszakállas
  30. Svätý Peter30. Szentpéter
  31. Tôň31. Tany
  32. Trávnik32. Füss
  33. Veľké Kosihy33. Nagykeszi
  34. Virt34. Virt
  35. Vrbová nad Váhom35. Vágfüzes
  36. Zemianska Olča36. Nemesócsa
  37. Zlatná na Ostrove37. Csallóközaranyos
 402 Levice1. Bajka1. Bajka
  2. Beša2. Bese
  3. Bielovce3. Ipolybél
  4. Bory4. Bori
  5. Čata5. Csata
  6. Demandice6. Deménd
  7. Dolné Semerovce7. Alsószemeréd
  8. Farná8. Farnad
  9. Hokovce9. Egeg
  10. Hontianska Vrbica10. Hontfüzesgyarmat
  11. Horná Seč11. Felsőszecse
  12. Horné Semerovce12. Felsőszemeréd
  13. Horné Turovce13. Felsőtúr
  14. Horný Pial14. Felsőpél
  15. Hrkovce15. Gyerk
  16. Hronovce16. Lekér
  17. Ipeľské Úľany17. Ipolyfödémes
  18. Ipeľský Sokolec18. Ipolyszakállos
  19. Jur nad Hronom19. Garamszentgyörgy
  20. Kalná nad Hronom20. Kálna
  21. Keť21. Kéty
  22. Kubáňovo22. Szete
  23. Kukučínov23. Nemesoroszi
  24. Lok24. Garamlök
  25. Lontov25. Lontó
  26. Málaš26. Málas
  27. Malé Ludince27. Kisölved
  28. Mýtne Ludany28. Vámosladány
  29. Nýrovce29. Nyírágó
  30. Ondrejovce30. Endréd
  31. Pastovce31. Ipolypásztó
  32. Plášťovce32. Palást
  33. Pohronský Ruskov33. Oroszka
  34. Sazdice34. Százd
  35. Sikenica35. Peszektergenye
  36. Slatina36. Szalatnya
  37. Starý Hrádok37. Kisóvár
  38. Šahy38. Ipolyság
  39. Šalov39. Garamsalló
  40. Šarovce40. Nagysáró
  41. Tehla41. Töhöl
  42. Tekovské Lužany42. Nagysalló
  43. Tekovský Hrádok43. Barsvárad
  44. Tupá44. Tompa
  45. Turá45. Tőre
  46. Veľké Ludince46. Nagyölved
  47. Veľké Turovce47. Nagytúr
  48. Vyškovce nad Ipľom48. Ipolyvisk
  49. Vyšné nad Hronom49. Nagyod
  50. Zalaba50. Zalaba
  51. Zbrojníky51. Fegyvernek
  52. Želiezovce52. Zselíz
  53. Žemliare53. Zsemlér
 403 Nitra1. Babindol1. Bábindal
  2. Branč2. Berencs
  3. Čechynce3. Csehi
  4. Čifáre4. Csiffár
  5. Dolné Obdokovce5. Alsóbodok
  6. Hosťová6. Nyitrageszte
  7. Jelenec7. Gímes
  8. Klasov8. Kalász
  9. Kolíňany9. Kolon
  10. Nitrianske Hrnčiarovce10. Nyitragerencsér
  11. Pohranice11. Pográny
  12. Telince12. Tild
  13. Veľké Chyndice13. Nagyhind
  14. Veľký Cetín14. Nagycétény
  15. Žirany15. Zsére
 404 Nové Zámky1. Nové Zámky1. Érsekújvár
  2. Andovce2. Andód
  3. Bajtava3. Bajta
  4. Bardoňovo4. Baracska
  5. Belá5. Béla
  6. Bešeňov6. Zsitvabesenyő
  7. Bíňa7. Bény
  8. Bruty8. Bart
  9. Dubník9. Csúz
  10. Dvory nad Žitavou10. Udvard
  11. Gbelce11. Köbölkút
  12. Chľaba12. Helemba
  13. Kamenica nad Hronom13. Garamkövesd
  14. Kamenín14. Kéménd
  15. Kamenný Most15. Kőhídgyarmat
  16. Komoča16. Kamocsa
  17. Leľa17. Leléd
  18. Ľubá18. Libád
  19. Malá nad Hronom19. Kicsind
  20. Malé Kosihy20. Kiskeszi
  21. Mužla21. Muzsla
  22. Nána22. Nána
  23. Nová Vieska23. Kisújfalu
  24. Pavlová24. Garampáld
  25. Pozba25. Pozba
  26. Rúbaň26. Für
  27. Salka27. Szalka
  28. Sikenička28. Kisgyarmat
  29. Strekov29. Kürt
  30. Svodín30. Szőgyén
  31. Šarkan31. Sárkány
  32. Štúrovo32. Párkány
  33. Tvrdošovce33. Tardoskedd
  34. Veľký Kýr34. Nagykér
  35. Zemné35. Szímő
 405 Šaľa1. Šaľa1. Vágsellye
  2. Diakovce2. Deáki
  3. Dlhá nad Váhom3. Vághosszúfalu
  4. Horná Kráľová4. Felsőkirályi
  5. Kráľová nad Váhom5. Vágkirályfa
  6. Neded6. Negyed
  7. Selice7. Sókszelőce
  8. Tešedíkovo8. Pered
  9. Trnovec nad Váhom9. Tornóc
  10. Vlčany10. Farkasd
  11. Žihárec11. Zsigárd
 407 Zlaté Moravce1. Ladice1. Lédec
6. Banskobystrický 606 Lučenec1. Belina1. Béna
  2. Biskupice2. Fülekpüspöki
  3. Boľkovce3. Bolyk
  4. Bulhary4. Bolgárom
  5. Čakanovce5. Csákányháza
  6. Čamovce6. Csoma
  7. Fiľakovo7. Fülek
  8. Fiľakovské Kováče8. Fülekkovácsi
  9. Holiša9. Galsa
  10. Jelšovec10. Jelsőc
  11. Kalonda11. Kalonda
  12. Mikušovce12. Miksi
  13. Mučín13. Mucsiny
  14. Nitra nad Ipľom14. Ipolynyitra
  15. Panické Dravce15. Panyidaróc
  16. Pleš16. Pilis
  17. Prša17. Perse
  18. Radzovce18. Ragyolc
  19. Rapovce19. Rapp
  20. Šávoľ20. Sávoly
  21. Šíd21. Síd
  22. Šurice22. Sőreg
  23. Trebeľovce23. Terbeléd
  24. Trenč24. Tőrincs
  25. Veľká nad Ipľom25. Vilke
  26. Veľké Dravce26. Nagydaróc
 607 Poltár1. Nové Hony1. Keresztúr
  2. Pinciná2. Pinc
 608 Revúca1. Držkovce1. Deresk
  2. Gemer2. Sajógömör
  3. Gemerská Ves3. Gömörfalva
  4. Gemerský Sad4. Gömörliget
  5. Hucín5. Gice
  6. Chvalová6. Felfalu
  7. Leváre7. Lévárt
  8. Levkuška8. Lőkösháza
  9. Licince9. Lice
  10. Otročok10. Otrokocs
  11. Polina11. Alsófalu
  12. Rašice12. Felsőrás
  13. Skerešovo13. Szkáros
  14. Tornaľa14. Tornalja
  15. Višňové15. Visnyó
  16. Žiar16. Zsór
 609 Rimavská Sobota1. Rimavská Sobota1. Rimaszombat
  2. Abovce2. Abafala
  3. Barca3. Baraca
  4. Bátka4. Bátka
  5. Blhovce5. Balogfala
  6. Cakov6. Cakó
  7. Číž7. Csíz
  8. Dolné Zahorany8. Magyarhegymeg
  9. Dražice9. Perjése
  10. Drňa10. Darnya
  11. Dubno11. Dobfenek
  12. Dubovec12. Dobóca
  13. Dulovo13. Dúlháza
  14. Figa14. Füge
  15. Gemerček15. Kisgömöri
  16. Gemerské Dechtáre16. Détér
  17. Gemerské Michalovce17. Gömörmihályfala
  18. Gemerský Jablonec18. Almágy
  19. Gortva19. Gortvakisfalud
  20. Hajnáčka20. Ajnácskő
  21. Hodejov21. Várgede
  22. Hodejovec22. Kerekgede
  23. Hostice23. Gesztete
  24. Hubovo24. Hubó
  25. Husiná25. Guszona
  26. Chanava26. Hanva
  27. Chrámec27. Harmac
  28. Ivanice28. Iványi
  29. Janice29. Jéne
  30. Jesenské30. Feled
  31. Jestice31. Jeszte
  32. Kaloša32. Kálosa
  33. Kesovce33. Sajókeszi
  34. Konrádovce34. Korlát
  35. Kráľ35. Sajószentkirály
  36. Lenartovce36. Lénártfala
  37. Lenka37. Lenke
  38. Lipovec38. Gömörlipóc
  39. Martinová39. Martonfala
  40. Neporadza40. Naprágy
  41. Nová Bašta41. Újbást
  42. Ožďany42. Osgyán
  43. Padarovce43. Pádár
  44. Pavlovce44. Pálfala
  45. Petrovce45. Péterfala
  46. Radnovce46. Radnót
  47. Rakytník47. Rakottyás
  48. Riečka48. Sajórecske
  49. Rimavská Seč49. Rimaszécs
  50. Rimavské Janovce50. Jánosi
  51. Rumince51. Runya
  52. Slizké52. Szilistye
  53. Stará Bašta53. Óbást
  54. Stránska54. Oldalfala
  55. Studená55. Medveshidegkút
  56. Sútor56. Szútor
  57. Šimonovce57. Simonyi
  58. Širkovce58. Serke
  59. Štrkovec59. Kövecses
  60. Tachty60. Tajti
  61. Tomášovce61. Balogtamási
  62. Uzovská Panica62. Uzapanyit
  63. Valice63. Alsóvály
  64. Včelince64. Méhi
  65. Večelkov65. Vecseklő
  66. Veľký Blh66. Nagybalog
  67. Vieska nad Blhom67. Balogújfalu
  68. Vlkyňa68. Velkenye
  69. Vyšné Valice69. Felsővály
  70. Zádor70. Zádorháza
  71. Zacharovce71. Zeherje
  72. Žíp72. Zsíp
 610 Veľký Krtíš1. Balog nad Ipľom1. Ipolybalog
  2. Bátorová2. Bátorfalu
  3. Bušince3. Bussa
  4. Čebovce4. Csáb
  5. Čeláre5. Csalár
  6. Dolinka6. Inám
  7. Ďurkovce7. Gyürki
  8. Glabušovce8. Galábocs
  9. Chrastince9. Haraszti
  10. Ipeľské Predmostie10. Ipolyhídvég
  11. Kamenné Kosihy11. Kőkeszi
  12. Kiarov12. Ipolykér
  13. Kleňany13. Kelenye
  14. Koláre14. Kóvár
  15. Kosihovce15. Dacsókeszi
  16. Kosihy nad Ipľom16. Ipolykeszi
  17. Kováčovce17. Szécsénykovácsi
  18. Muľa18. Rárósmúlyad
  19. Nenince19. Lukanénye
  20. Olováry20. Óvár
  21. Opatovská Nová Ves21. Apátújfalu
  22. Sečianky22. Ipolyszécsényke
  23. Seľany23. Szelény
  24. Širákov24. Sirak
  25. Trebušovce25. Terbegec
  26. Veľká Čalomija26. Nagycsalomja
  27. Veľká Ves nad Ipľom27. Ipolynagyfalu
  28. Veľké Zlievce28. Felsőzellő
  29. Vinica29. Ipolynyék
  30. Vrbovka30. Ipolyvarbó
  31. Želovce31. Zsély
8 Košický806 Košice-okolie1. Buzica1. Buzita
  2. Cestice2. Szeszta
  3. Čečejovce3. Csécs
  4. Debraď4. Debrőd
  5. Drienovec5. Somodi
  6. Dvorníky-Včeláre6. Szádudvarnokméhész
  7. Háj7. Áj
  8. Hosťovce8. Bódvavendégi
  9. Chorváty9. Tornahorváti
  10. Janík10. Jánok
  11. Kechnec11. Kenyhec
  12. Komárovce12. Komaróc
  13. Milhosť13. Migléc
  14. Mokrance14. Makranc
  15. Moldava nad Bodvou15. Szepsi
  16. Nižný Lánec16. Alsólánc
  17. Peder17. Péder
  18. Perín-Chym18. Perényhím
  19. Rešica19. Reste
  20. Turňa nad Bodvou20. Torna
  21. Turnianska Nová Ves21. Tornaújfalu
  22. Veľká Ida22. Nagyida
  23. Zádiel23. Szádelő
  24. Žarnov24. Zsarnó
 807 Michalovce1. Beša1. Bés
  2. Budince2. Budaháza
  3. Čičarovce3. Csicser
  4. Drahňov4. Deregnyő
  5. Ižkovce5. Iske
  6. Kapušianske Kľačany6. Kaposkelecsény
  7. Krišovská Liesková7. Mokcsamogyorós
  8. Malé Raškovce8. Kisráska
  9. Maťovské Vojkovce9. Mátyócvajkóc
  10. Oborín10. Abara
  11. Ptrukša11. Szirénfalva
  12. Ruská12. Dobóruszka
  13. Veľké Kapušany13. Nagykapos
  14. Veľké Raškovce14. Nagyráska
  15. Veľké Slemence15. Nagyszelmenc
  16. Vojany16. Vaján
  17. Zemplínske Kopčany17. Hegyi
 808 Rožňava1. Rožňava1. Rozsnyó
  2. Ardovo2. Pelsőcardó
  3. Bohúňovo3. Lekenye
  4. Bôrka4. Barka
  5. Bretka5. Beretke
  6. Brzotín6. Berzéte
  7. Čoltovo7. Csoltó
  8. Čučma8. Csucsom
  9. Dlhá Ves9. Hosszúszó
  10. Drnava10. Dernő
  11. Gemerská Hôrka11. Gömörhorka
  12. Gemerská Panica12. Gömörpanyit
  13. Hrhov13. Tornagörgő
  14. Hrušov14. Körtvélyes
  15. Jablonov nad Turňou15. Szádalmás
  16. Jovice16. Jólész
  17. Kečovo17. Kecső
  18. Kováčová18. Kiskovácsvágása
  19. Krásnohorská Dlhá Lúka19. Várhosszúrét
  20. Krásnohorské Podhradie20. Krasznahorkaváralja
  21. Kružná21. Kőrös
  22. Kunova Teplica22. Kuntapolca
  23. Lipovník23. Hárskút
  24. Lúčka24. Lucska
  25. Meliata25. Melléte
  26. Pašková26. Páskaháza
  27. Plešivec27. Pelsőc
  28. Rudná28. Rudna
  29. Silica29. Szilice
  30. Silická Brezová30. Borzova
  31. Silická Jablonica31. Jablonca
  32. Slavec32. Szalóc
 811 Trebišov1. Bačka1. Bacska
  2. Bara2. Bári
  3. Biel3. Bély
  4. Boľ4. Boly
  5. Borša5. Borsi
  6. Boťany6. Battyán
  7. Brehov7. Imreg
  8. Černochov8. Csarnahó
  9. Čierna9. Ágcsernyő
  10. Čierna nad Tisou10. Tiszacsernyő
  11. Dobrá11. Dobra
  12. Klin nad Bodrogom12. Bodrogszög
  13. Kráľovský Chlmec13. Királyhelmec
  14. Ladmovce14. Ladmóc
  15. Leles15. Lelesz
  16. Malá Tŕňa16. Kistoronya
  17. Malé Trakany17. Kistárkány
  18. Malý Horeš18. Kisgéres
  19. Malý Kamenec19. Kiskövesd
  20. Poľany20. Pólyán
  21. Pribeník21. Perbenyik
  22. Rad22. Rad
  23. Sirník23. Szürnyeg
  24. Slovenské Nové Mesto24. Újhely
  25. Soľnička25. Szolnocska
  26. Somotor26. Szomotor
  27. Strážne27. Örös
  28. Streda nad Bodrogom28. Bodrogszerdahely
  29. Svätá Mária29. Szentmária
  30. Svätuše30. Szentes
  31. Svinice31. Szinyér
  32. Veľké Trakany32. Nagytárkány
  33. Veľký Horeš33. Nagygéres
  34. Veľký Kamenec34. Nagykövesd
  35. Viničky35. Szőlőske
  36. Vojka36. Véke
  37. Zatín37. Zétény
  38. Zemplín38. Zemplén

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k ukrajinskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KrajOkresNázov obceOznačenie obce v ukrajinskom jazyku
7 Prešovský 701 Bardejov1. Cigeľka1. Цігелька
  2. Chmeľová2. Xмeльoва
  3. Mikulášová3. Микулашова
  4. Ondavka4. Oндaвка
 702 Humenné1. Prituľany1. Притуляни
 705 Medzilaborce1. Oľšinkov1. Вільшинків
  2. Rokytovce2. Рокитiвцi
  3. Sukov3. Суків
 709 Snina1. Čukalovce1. Чукалівцi
  2. Parihuzovce2. Парiгyзівцi
  3. Pichne3. Пихні
  4. Runina4. Руніна
  5. Ruský Potok5. Руський Потік
 710 Stará Ľubovňa1. Jarabina1. Орябина
 711 Stropkov1. Varechovce1. Варiхівцi
 712 Svidník1. Dubová1. Дубова
  2. Nižná Jedľová2. Hижня Ялoва
  3. Nižný Mirošov3. Нижнiй Мiрошів

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KrajOkresNázov obceOznačenie obce v rusínskom jazyku
7 Prešovský701 Bardejov1. Becherov1. Бехерів
2. Frička2. Фрічка
3. Chmeľová3. Хмельова
4. Jedlinka4. Ялинкa
5. Mikulášová5. Микулашова
6. Regetovka6. Реґетівка
7. Šarišské Čierne7. Шарішске Чорне
8. Vyšná Polianka8. Вышня Полянка
9. Vyšný Tvarožec9. Вышній Тварожец
702 Humenné1. Nechválova Polianka1. Нехваль Полянкы
2. Prituľany2. Притуляны
3. Ruská Poruba3. Руська Поруба
4. Vyšná Jablonka4. Вышня Яблінка
5. Závada5. Завада
705 Medzilaborce1. Medzilaborce1. Меджілабірці
2. Brestov nad Laborcom2. Берестів над Лабірцьом
3. Čabiny3. Чабины
4. Čertižné4. Чертiжне
5. Habura5. Габура
6. Kalinov6. Калинів
7. Krásny Brod7. Красный Брід
8. Ňagov8. Няґів
9. Oľka9. Олька
10. Oľšinkov10. Вышынків
11. Palota11. Полата
12. Repejov12. Репеїв
13. Rokytovce13. Рокытівці
14. Valentovce14. Валентівці
15. Výrava15. Вырава
16. Zbudská Belá16. Збудська Біла
709 Snina1. Brezovec 1. Березовець
2. Čukalovce2. Чукалівці
3. Hrabová Roztoka3. Грабова Розтока
4. Michajlov4. Михайлів
5. Nová Sedlica5. Новоселіця
6. Parihuzovce6. Паризівці
7. Runina7. Рунина
8. Ruská Volová8. Руська Волова
9. Ubľa9. Вубля
710 Stará Ľubovňa1. Jarabina1. Орябина
2. Legnava2. Леґнава
3. Obručné3. Обручне
4. Ruská Voľa nad Popradom4. Руська Воля над Попрадом
711 Stropkov1. Bystrá1. Быстрe
2. Havaj2. Гавай
3. Kožuchovce3. Кожухівці
4. Malá Poľana4. Мала Поляна
5. Miková5. Микова
6. Potôčky6. Потічкы
7. Vladiča7. Владыча
8. Vojtovce8. Войтівці
712 Svidník1. Belejovce1. Белеївці
2. Bodružal2. Бодружал
3. Cigla3. Циґла
4. Dobroslava4. Доброслава
5. Dubová5. Дубова
6. Havranec6. Ґаврянец
7. Jurkova Voľa7. Юркова Воля
8. Kečkovce8. Кечківці
9. Krajná Porúbka9. Крайня Порубка
10. Medvedie10. Медведже
11. Nižná Pisaná11. Нижня Писана
12. Nižný Mirošov12. Нижній Мирошів
13. Nová Polianka13. Нова Полянка
14. Vápeník14. Вапеник
15. Vyšná Jedľová15. Вышня Ядлова
16. Vyšná Pisaná16. Вышня Писана
17. Vyšný Mirošov17. Вышній Мирошів

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KrajOkresNázov obceOznaèenie obce v rómskom jazyku
6 Banskobystrický603 Brezno1. Telgárt1. Telgárt
 605 Krupina1. Medovarce1. Medovarce
 609 Rimavská Sobota1. Cakov1. Cakov
  2. Dulovo2. Dulovo
  3. Rakytník3. Rakytník
7 Prešovský701 Bardejov1. Cigeľka1. Cigeľka
  2. Hrabské2. Hrabské
  3. Lenartov3. Lenartov
  4. Zborov4. Zborov
 703 Kežmarok1. Huncovce1. Huncovce
  2. Malý Slavkov2. Malý Slavkov
  3. Stará Lesná3. Stará Lesná
  4. Stráne pod Tatrami4. Stráne pod Tatrami
  5. Toporec5. Toporec
 705 Medzilaborce1. Palota1. Palota
 706 Poprad1. Jánovce1. Jánovce
  2. Spišský Štiavnik2. Spišský Štiavnik
 707 Prešov1. Červenica1. Červenica
  2. Chmiňany2. Chmiňany
  3. Chminianske Jakubovany3. Chminianske Jakubovany
  4. Lesíček4. Lesíček
  5. Malý Slivník5. Malý Slivník
  6. Mirkovce6. Mirkovce
  7. Rokycany7. Rokycany
  8. Svinia8. Svinia
  9. Šarišská Poruba9. Šarišská Poruba
  10. Varhaňovce10. Varhaňovce
 708 Sabinov1. Jarovnice1. Jarovnice
  2. Ostrovany2. Ostrovany
 710 Stará Ľubovňa1. Lomnička1. Lomnička
 712 Svidník1. Nižný Komárnik1. Nižný Komárnik
 713 Vranov nad Topľou1. Čičava1. Čičava
  2. Hlinné2. Hlinné
  3. Ruská Voľa3. Ruská Voľa
  4. Skrabské4. Skrabské
8 Košický801 Gelnica1. Švedlár1. Švedlár
 806 Košice-okolie1. Čakanovce1. Čakanovce
  2. Ďurkov2. Ďurkov
  3. Hačava3. Hačava
  4. Kecerovce4. Kecerovce
  5. Rankovce5. Rankovce
  6. Veľká Ida 6. Veľká Ida
 807 Michalovce1. Drahňov1. Drahňov
  2. Kačanov2. Kačanov
  3. Laškovce3. Laškovce
  4. Pavlovce nad Uhom4. Pavlovce nad Uhom
  5. Žbince5. Žbince
 808 Rožňava1. Brdárka1. Brdárka
  2. Hanková2. Hanková
  3. Markuška3. Markuška
 809 Sobrance1. Blatné Remety1. Blatné Remety
 810 Spišská Nová Ves1. Arnutovce1. Arnutovce
  2. Bystrany2. Bystrany
  3. Letanovce3. Letanovce
  4. Markušovce4. Markušovce
  5. Rudňany5. Rudňany
  6. Žehra6. Žehra

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k nemeckej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva

KrajOkresNázov obceOznačenie obce v nemeckom jazyku
6 Banskobystrický613 Žiar nad Hronom1. Kunešov1. Kuneschau

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.