Nariadenie vlády č. 53/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

Čiastka 21/2011
Platnosť od 01.03.2011
Účinnosť od 02.03.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

53

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.

2. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011

(1) Príslušný štátny orgán3) do 1. marca 2012 schváli žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla pre typ traktora z dôvodov vzťahujúcich sa na sedadlá pre spolujazdcov, ak sú splnené technické požiadavky podľa predpisu účinného do 1. marca 2011.

(2) Osvedčenia o zhode COC4) vystavené pre nové traktory, ktoré spĺňajú technické požiadavky vzťahujúce sa na sedadlá pre spolujazdcov podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, strácajú platnosť 2. marca 2013; tieto traktory nemožno od 2. marca 2013 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.“.

3. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

4. Nadpis prílohy znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“ .

5. Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2010/52/EÚ z 11. augusta 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technických ustanovení mení a dopĺňa smernica Rady 76/763/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 213, 13. 8. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. marca 2011.


Iveta Radičová v. r.