Oznámenie č. 510/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti

Čiastka 147/2011
Platnosť od 22.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

510

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 14. decembra 2011 č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti.

V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení vrátane uvedenia druhov týchto osvedčení, spôsobu ich získavania vrátane podrobností o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2012 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.