Zákon č. 503/2011 Z. z.Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.)

Čiastka 147/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012 okrem čl. IV jedenásteho bodu až trinásteho bodu a devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.