Vyhláška č. 499/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

499

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. decembra 2011

o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Suma finančných prostriedkov potrebná na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky sa určuje vo výške 56 eur na osobu a deň pobytu.

(2) Sumu určenú v odseku 1 tvoria tieto zložky:

a) na ubytovanie 30 eur,

b) na raňajky 4 eurá,

c) na obed 7,50 eura,

d) na večeru 7,50 eura,

e) na vreckové 7 eur.

(3) Ak má štátny príslušník tretej krajiny pobyt na území Slovenskej republiky čiastočne uhradený, pri vykonávaní hraničnej kontroly sa na túto skutočnosť prihliada.

§ 2

Finančné prostriedky podľa § 1 môžu byť nahradené overeným pozvaním podľa § 19 zákona alebo dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu.1)


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Daniel Lipšic v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.