Nariadenie vlády č. 495/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2014
Zrušený 342/2014 Z. z.

OBSAH

495

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2011,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.

2. § 6 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 16 až 20.

3. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY

OblasťŠtandardyPodmienky
Pôdna erózia Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení.Minimálne krytie pôdy.V termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde s priemernou svahovitosťou nad 12o zabezpečiť najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.
 Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky.Dodržiavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej pôdy zabraňovať tvorbe ryhovej erózie a zabrániť vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky.
 Zachovávanie terás.Likvidovať existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.
Organické zložky pôdy

Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných praktík.
Striedanie plodín.Nepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
 Správa polí so strniskom.Vypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy

Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení.
Vhodné používanie strojov.Nevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.

Nevzťahuje sa na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou praxou.
Minimálna miera údržby

Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť.
Minimálna miera intenzity chovu a vhodné režimy.a) Počas kalendárneho roka dodržiavať najnižšie zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,**) ktorých výmera je vyššia ako 20 ha.

b) Počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením a/alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného obdobia. Výnimka: Výnimka pre udržiavanie trvalých trávnych porastov je povolená pre žiadateľov podľa osobitného predpisu.32)
Nadmorská výška (m n. m.):Prvú operáciu na plochách trvalých
trávnych porastov (pasenie, kosenie alebo mulčovanie***) vykonať najneskôr do
 paseniekosenie
0 – 4001. 6.22. 6.
401 – 6008. 6.8. 7.
601 – 8009. 7.29. 7.
nad 80015. 7.8. 8.
c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti štruktúra pôdy.
Ochrana stálych pasienkov.Vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na súvislej časti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere viac ako 0,30 ha.
Zachovávanie krajinných prvkov.Nenarušovať ani nelikvidovať krajinné prvky na ornej pôde, ako je solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď, medza.****)
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdu.a) Na konci vegetačného obdobia zabraňovať rozširovaniu samonáletov drevín (stromov, krovín), odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnaté buriny, vrátane zostávajúcich nedopaskov a mastných miest.

b) Trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu.

c) Poľnohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo chmeľnica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia.

d) Orná pôda v roku podania žiadosti je obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa, na dieloch pôdnych blokov žiadateľ pestuje a zberá plodiny uvedené v jednotnej žiadosti v súlade s agrotechnickou praxou.
Ochrana vody a hospodárenie s vodouChrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vôdAk dochádza k zavlažovaniu, treba mať povolenie na čerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlažovanie33) alebo zmluvu so správcom štátnych závlahových sústav.
Nepoužívať priemyselné a organické hnojivá v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd v šírke do 10 m od brehovej čiary na diele pôdneho bloku oprávneného na poskytnutie jednotnej platby na plochu.

*) Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: teľatá do šiestich mesiacov – 0,4 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov – 0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov – 1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov – 0,15 VDJ/ks; ovce a kozy do 12 mesiacov – 0,05 VDJ/ks; kone od šiestich mesiacov – 1,0 VDJ/ks; žriebätá do šiestich mesiacov – 0,4 VDJ/ks; hydina – 0,03 VDJ/ks; prasnice a kance – 0,5 VDJ/ks; ostatné ošípané – 0,3 VDJ/ks; bežce – 0,2 VDJ/ks; králiky a ostatné kožušinové zvieratá – 0,04 VDJ/ks.

**) Siláže, siláže s vyšším objemom sušiny (napr.: kukuričná siláž, miešanky, obilné siláže) a zelené krmoviny (napr.: miešanky určené na zelené kŕmenie).

***) Ak je splnená podmienka najnižšieho zaťaženia, možno použiť mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovosť mulčovania spočíva v tom, že každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením a/alebo pasením ako základnou technológiou a mulčovanie sa akceptuje iba ako doplnková technológia po vykonaní, prípadne pred vykonaním hlavnej operácie. Hlavná operácia sa musí vykonať najneskôr v termínoch uvedených v tabuľke.

****) Ak dôjde k narušeniu krajinných prvkov, ktoré je súčasne aj porušením podmienok ustanovených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana voľne žijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pôjde o nedodržanie podmienok aj v oblasti Životné prostredie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33 znejú:

32) § 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z.

33) § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.