Zákon č. 48/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo), 55/2017 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 20/2011
Platnosť od 01.03.2011
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem čl. I piateho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. júna 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.06.2017 - 30.06.2019 55/2017 Z. z.(nepriamo)
01.01.2016 - 31.05.2017 281/2015 Z. z.(nepriamo)
06.06.2011 - 31.12.2015 Delená účinnosť
01.04.2011 - 05.06.2011