Nariadenie vlády č. 471/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

Čiastka 142/2011
Platnosť od 15.12.2011
Účinnosť od 15.12.2011

471

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. b) prvom a druhom bode sa slová „nebezpečný chemický prípravok“ nahrádzajú slovami „nebezpečná chemická zmes“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 27 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 67/2010 Z. z.“.

4. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí

(1) Miestnosť, v ktorej sa skladujú toxické látky a zmesi alebo veľmi toxické látky a zmesi,13) musí byť uzamknutá, zabezpečená proti vlámaniu a nesmú sa v nej skladovať

a) humánne lieky, veterinárne lieky a liečivá,15)

b) omamné látky, psychotropné látky a prípravky,16)

c) potraviny,17)

d) krmivá,18)

e) výbušniny19) a

f) horľavé látky.19)

(2) Veľmi toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti s inými látkami a zmesami, ktoré nie sú toxické, okrem látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), len za predpokladu, že sú uložené v uzamknutej schránke určenej výhradne na skladovanie veľmi toxických látok a zmesí. S toxickými látkami a zmesami sa môžu veľmi toxické látky a zmesi skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena, ak taký spôsob skladovania schválil príslušný úrad verejného zdravotníctva.21)

(3) Toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke s látkami alebo zmesami, ktoré nie sú toxické, okrem látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena.

(4) Toxické látky a zmesi a veľmi toxické látky a zmesi umiestnené v cisternách, v obdobných veľkokapacitných kontajneroch alebo v obaloch možno skladovať v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, proti škodlivému pôsobeniu týchto látok a zmesí na okolie a proti vniknutiu nepovolaných osôb do týchto priestorov.

(5) Veľmi toxické látky a zmesi možno vydávať zo skladu len na žiadanku podpísanú zamestnancom, ktorý riadi práce s veľmi toxickými látkami a zmesami. Nepoužité veľmi toxické látky a zmesi sa musia po ukončení pracovnej zmeny vrátiť do skladu. Množstvo veľmi toxických látok a zmesí sa musí evidovať spôsobom, ktorý zaručí spoľahlivú evidenciu záznamov o každom príjme a výdaji týchto látok a zmesí.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13, 19 a 21 znejú:

13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

19) Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2010 č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí (oznámenie č. 177/2010 Z. z.).

21) § 13 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 20 sa vypúšťajú.

5. V § 10 ods. 1 písm. c) sa slová „chemických prípravkov“ nahrádzajú slovom „zmesí“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia:

„Zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“ nahrádza citáciou:

„Zákon č. 67/2010 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.

7. V § 11 uvádzacia veta znie:

„Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitných predpisov25a) a ktorý obsahuje“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.“.

8. V § 12 ods. 1 sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu25b)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vo vzťahu k práci.25c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25b a 25c znejú:

25b) § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25c) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

9. V § 12 ods. 10 sa za slová „lekárskej preventívnej prehliadke“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.

10. V § 14 sa slová „akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „záväzné akty Európskej únie“.

11. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

1. Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov v pracovnom ovzduší (NPEL)

Tabuľka č. 1

Por.
číslo
Chemická
látka
CASNPELPoznámka
priemernýkrátkodobý
ppmmg.m-3ppmmg.m-3
1. Acetaldehyd (etanál)75-07-05091
2. Acetanhydrid
(anhydrid kyseliny octovej)
108-24-7521
3. Acetón (propanón)67-64-1500 1 210
4. Acetonitril
(etánnitril, nitril kyseliny etánovej, metylkyanid)
75-05-84070K
5. Akroleín (propenál)107-02-80,10,23
6. Aldrin309-00-20,25K
7. Alylalkohol
(prop-2-én-1-ol)
107-18-624,8512,1K
8. 2-Aminoetanol 141-43-512,537,6K
9. 2-Aminopyridín504-29-00,52
10. Amoniak7664-41-720145036
11. Amylalkohol (pentanol) – izoméry30899-19-52073 80292
12. Anilín62-53-327,7K
13. Antimón a jeho anorganické zlúčeniny ako Sb 7440-36-00,5
14. Antimonovodík7803-52-30,050,3
15. ANTU
(a-naftyltiourea)
86-88-40,3
16. Azid sodný26628-22-80,10,3K
17. Bárium
zlúčeniny rozpustné ako Ba
7440-39-30,5
18. 1,4-Benzochinón (chinón,
p-benzochinón)
106-51-40,10,4 S
19. Bifenyl92-52-40,161K
20. Bisfenol A
(inhalovateľná frakcia)
80-05-710,0
21. Bróm7726-95-60,10,7
22. Brómetán
(etylbromid)
74-96-4890
23. Brómmetán
(metylbromid)
74-83-914K
24. Brómchlórmetán74-97-52001 100K
25. Bromovodík10035-10-626,7
26. Butanón
(etylmetylketón)
78-93-3200600300900
27. Butántiol109-79-50,51,913,8
28. 2-Butoxyetanol
(butylglykol)
111-76-2209850246K
29. 2-Butoxyetyl acetát
(butylglykol acetát)
112-07-22013350333K
30.Butylacetáty      
n-Butylacetát123-86-4100500150700
sek-Butylacetát105-46-4100500150700
izo-Butylacetát110-19-0100500150700
terc-Butylacetát540-88-5100500150700
31. n-Butylakrylát141-32-32111053S
32. Butylalkoholy
(butanoly)
      
n-Butanol71-36-3100310
sek-Butanol78-92-2100310
izo-Butanol78-83-1100310
terc-Butanol75-65-0206280250
33. Butyldiglykol
2-(2-butoxyetoxy)etanol
112-34-51067,515101,2
34. p-terc-Butylfenol (ptBP)98-54-40,080,5
35. terc-Butyl-metyl-éter1634-04-450183,5100367
36. 4-terc-Butyltoluén (p-terc-butyltoluén)98-51-11060
37. Cín
zlúčeniny anorganické (ako Sn)
7440-31-524
38. Cín
zlúčeniny organické (ako Sn)
7440-31-50,10,2K
39. Cyklohexán110-82-7200700
40. Cyklohexanol108-93-050210K
41. Cyklohexanón108-94-110412082K
42. Cyklohexén110-83-83001 000
43. Cyklohexylamín
(cyklohexánamín)
108-91-85201040
44. DDT (dichlórdifenyltrichlór etán) 50-29-318K
45. Desflurán57041-67-5107020140
46. Dibenzoyldioxidán
(dibenzoylperoxid)
94-36-05
47. Diborán19287-45-70,10,1
48. Dibutylftalát84-74-235
49. Dieldrin60-57-10,25 K
50. Dietylamín109-89-75151030
51. 2-Dietylamínoetanol100-37-8524K
52. Dietylénglykol
(2,2´-oxydietanol)
111-46-610442090
53. Dietylénglykoldimetyléter 111-96-65281056K
54. Dietyléter60-29-7100308200616
55. Di-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)117-81-735
56. Difenyléter101-84-817,1
57. 1,2-Dichlórbenzén
(o-dichlórbenzén)
95-50-12012250306K
58. 1,4-Dichlórbenzén
(p-dichlórbenzén)
106-46-72012250306
59. Dichlórdietyléter111-44-41059K
60. 1,1-Dichlóretán75-34-3100412K
61. 1,1-Dichlóretén (dichlóretylén)75-35-45201040
62. 1,2-Dichlóretén
(1,2-dichlóretylén)
540-59-02008002501 010
63. Dichlórmetán (metylénchlorid)75-09-2100350
64. Dichlórvos
(2,2-dichlórvinyl dimetyl fosfát)
62-73-70,111K
65. N,N-Dimetylacetamid127-19-510362072K
66. Dimetylamín124-40-323,859,4
67. N,N-Dimetylanilín121-69-75251050K
68. 1,3-Dimetylbutylacetát108-84-950300
69. Dimetyléter115-10-61 0001 920
70. N,N-Dimetylformamid68-12-25151030K
71. 2,2-Dimetylpropán
(neopentán)
463-82-11 0003 000
72. Dinitrobenzén
(všetky izoméry)
25154-54-50,151K
73. 1,4-Dioxán123-91-12073
74. Endrin 72-20-80,1K
75. Enflurán13838-16-9108020150
76. Etántiol
(etylmerkaptán)
75-08-10,51,31,02,6
77. 2-Etoxyetanol
(etylglykol)
110-80-528K
78. 2-Etoxyetyl acetát
(etylglykol acetát)
111-15-9211K
79. Etylacetát
(octan etylový)
141-78-61505003001 100
80. Etylakrylát140-88-55211042S
81. Etylalkohol
(etanol)
64-17-55009601 0001 920
82. Etylamín
(etánamín)
75-04-759,4
83. Etylbenzén100-41-4100442200884K
84. Etyléndiamín
(etán-1,2-diamín)
107-15-31025S
85. Etylénglykol (etán-1,2-diol)107-21-1205240104K
86. Etylénglykol dinitrát
(nitroglykol dinitrát etylénglykolu)
628-96-60,050,320,10,6K
87. Etylénchlórhydrín
(2-chlóretanol)
107-07-313,3K
88. Etylformiát (mravčan etylový)109-94-4100310K
89. Fenol108-95-228416K
90. p-Fenyléndiamín (benzén-1,2-diamín)106-50-30,1S
91. Fluór7782-41-41,01,5823,16
92. 2-Fenylpropén98-83-950246100492
93. Fluorid sírový2551-62-41 0006 100
94. Fluoridy – anorganické
(ako F)
 2,5
95. Fluórovodík, kyselina fluorovodíková
(ako F)
7664-39-31,81,532,5
96. Formaldehyd
(metanál)
50-00-00,30,370,60,74S
97. Fosfor – žltý, biely12185-10-30,050,1
98. Fosforovodík (fosfín)7803-51-20,10,140,20,28
99. Fosgén
(chlorid karbonylu)
75-44-50,020,080,10,4
100. Freóny      
Trichlórfluormetán (freón 11)75-69-45003 0007504 500
Dichlórdifluórmetán (freón 12)75-71-81 0004 1001 2505 100
Trifluórbrómmetán
(freón 13B1)
75-63-81 0006 200
Dichlórfluórmetán
(freón 21)
75-43-410432086
Monochlórdifluórmetán (chlórdifluórmetán, freón 22)75-45-61 0003 600
1,2-Dichlór-1,1,2,2-tetrafluóretán
(freón 114)
76-14-21 0007 1001 2508 890
1,1,1,2-Tetrachlór-2,2-difluóretán
(freón 112a)
76-11-92001 7004003 400
1,1,2,2-Tetrachlór-1,2-difluóretán
(freón 112)
76-12-02001 7004003 400
101. Ftalanhydrid
(anhydrid kyseliny ftalovej)
85-44-91 S
102. Furfural
(furán-2-karbaldehyd)
98-01-127,9K
103. Furfurylalkohol
(furán-2-ylmetanol)
98-00-01041K
104. Gáfor (bornán-2-ón)76-22-2213426
105. Glutaraldehyd (pentándiál)111-30-80,050,20,05 0,2S
106. Glycerín 56-81-510
107. Guma, komponenty:9006-04-6     
Ditiokarbamáty (dietylditiokarbamát)148-18-52,0S
p-Fenylendiamínové zlúčeniny (PPD)106-50-30,1S
Tiazoly (merkaptobenztiazol)49-30-44,0S
Tiuramy (tetrametyltiuram disulfid)137-26-81,0S
108. Halotan
(2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán)
151-67-75401080
109. Heptachlór76-44-80,050,4 K
110. n-Heptán142-82-55002085
111. Heptán-2-ón
(metylpentylketón)
110-43-050238100475K
112. Heptán-3-ón
(etylbutylketón)
106-35-42095
113. Hexachlór-1,3-butadién87-68-30,020,21K
114. Hexachlóretán67-72-119,8219,6K
115. Hexachlórcyklohexán, HCH
(izoméry a a b)
319-84-6 319-85-70,54K
116. Hexán
všetky izoméry okrem n-hexánu
 5001 8001 0003 600
117. n-Hexán110-54-3207240140
118. 2-Hexanón (metyl-n-butylketón)591-78-6521
119. Hexón (izobutylmetylketón)108-10-1208340166K
120. Hliník
kovový, oxid hlinitý, hydroxid hlinitý
inhalovateľná frakcia – prach
respirabilná frakcia – prach
 
7429-90-5
1344-28-1
21645-51-2
 
 

 
 
4
1,5
 
 

 
 

 
 
121. Hliník, alkylzlúčeniny 2
122. Hliník, rozpustné soli 2
123. Hydrid lítny7580-67-80,025
124. Hydrochinón (benzén-1,4-diol)123-31-92K
125. Hydroxid sodný1310-73-22
126. Hydroxid vápenatý1305-62-05
127. Chlór7782-50-50,51,5
128. Chlóracetaldehyd107-20-013K
129. Chlórbenzén108-90-75231570
130. Chloroprén
(2-chlórbuta-1,3-dién)
126-99-8518K
131. Chlóretán75-00-3100268
132. Chlorid fosforečný10026-13-81
133. Chloroform
(trichlórmetán)
67-66-3210K
134. 3-Chlórpropén
(alylchlorid)
107-05-113K
135. Chlorovodík7647-01-0581015
136. Chróm anorg. zlúč. chrómu (II) a (III)
– nerozpustné (ako Cr)
7440-47-32
137. Izoflurán26675-46-7108020150
138. Izokyanáty       
Hexametylén-1,6-diizokyanát (HDI) 822-06-00,0050,035S
4,4’-Metyléndifenylizokyanát (MDI)101-68-80,0020,03S
Metylizokyanát (MIC) 624-83-90,02
Toluén-2,4-diizokyanát (TDI)584-84-90,0020,014S
Trimetylhexametylén diizokyanát28679-16-50,0020,017S
139. Izopropylalkohol
(propán-2-ol)
67-63-02005004001 000
140. Izopropylamín
(propán-2-amín)
75-31-0512 1024
141. Izopropylbenzén
(kumén)
98-82-820
 
100
 
50250K
142. Jód7553-56-20,11,10,11,1
143. Kaprolaktám
(prach, pary)
105-60-21040
144. Karbid kremíka
(bez obsahu vlákien)
respirabilná frakcia
inhalovateľná frakcia
409-21-2


1,5
4145. Ketén463-51-40,50,9
146. Kobalt a jeho zlúčeniny (ako Co)7440-48-40,05S
147. Krezol (metylfenoly)
o-Krezol
m-Krezol
p-Krezol
1319-77-3
95-48-7
108-39-4
106-44-5
522K
148. Kyánamid
(karbamonitril)
420-04-20,581K
149. Kyanidy (ako CN)
(inhalovateľná frakcia)
 5K
150. Kyanovodík
(kyselina kyanovodíková)
74-90-81,92,13,84,2K
151. Kyselina dusičná7697-37-212,6
152. Kyselina mravčia
(kyselina metánová)
64-18-659
153. Kyselina octová
(kyselina etánová)
64-19-71025
154. Kyselina fosforečná7664-38-212
155. Kyselina pikrová
(2,4,6-trinitrofenol)
88-89-10,1K, S
156. Kyselina propánová
(kyselina propiónová)
79-09-410312062
157. Kyselina sírová (hmla)7664-93-90,05
158. Kyselina šťaveľová
(kyselina etándiová)
144-62-71
159. Lakový benzín1) 50300100600
160. Lindán
(hexachlórcyklohexán izomér)
58-89-90,1K
161. Maleínanhydrid
(anhydrid kyseliny maleínovej)
108-31-60,10,41S
162. Mangán a jeho anorganické zlúčeniny7439-96-50,5
163. Meď a jej anorganické zlúčeniny
(ako Cu)
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia a dymy
7440-50-8
 

1
0,2
164. 2-Metoxyetanol
(metylglykol)
109-86-41K
165. 2-(2-metoxyetoxy) etanol111-77-31050,1K
166. 2-Metoxyetylacetát
(metylglykol acetát)
110-49-61K
167. 2-Metoxymetyl-etoxypropanol
(dipropylén glykol mono-metyléter)
34590-94-850308K
168. 1-Metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)107-98-2100375150568K
169. 2-Metoxypropán-1-ol
(propylénkglykol 2-metyléter)
1589-47-5519K
170. 2-Metoxypropán-2-yl acetát (propylénglykol 1-metyléter 2-acetát)108-65-650275100550K
171. 2-Metoxypropylacetát
(propylénglykol 2-metyléter-1-acetát)
70657-70-42011040220K
172. Metylacetát
(octan metylový)
79-20-9100310250770
173. Metylalkohol
(metanol)
67-56-1200260K
174. Metylacetylén
(metyletín)
74-99-71 0001 650
175. Metylakrylát96-33-35181036
176. Metylamín
(metánamín)
74-89-51013
177. N-metylanilín100-61-80,52,214,4K
178. Metylbután
(izopentán)
78-78-41 0003 000
179. 1-Metylbutylacetát (amylacetát)626-38-050270100540
180. Metylcyklohexán108-87-22008104001 620
181. Metylcyklohexanol
(všetky izoméry)
25639-42-350235
182. 2-Metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)534-52-10,2K
183. Metylester kyseliny mravčej107-31-350120
184. 5-Metylhexán-2-ón
(metylizoamylketón)
110-12-32095
185. Metylchlorid
(chlórmetán)
74-87-350100100200K
186. 5-Metyl-3-heptanón541-85-5105320107
187. Metyljodid
(jódmetán)
74-88-40,32
188. Metyl-merkaptán
(metántiol)
74-93-10,511
189. Metylmetakrylát
(metyl 2-etylpropenoát)
80-62-650100S
190. 4-Metylpentán-2-ón
(izobutylmetylketón, hexón)
108-10-1208350208
191. N-Metyl-2-pyrolidon872-50-410402080K
192. Metylstyrén (vinyltoluén)
– všetky izoméry
25013-15-4100490200980
193. Mevinfos
(metyl 3­(dimetoxyfosfonyloxy)-but-2-enoát)
7786-34-70,010,093K
194. Molybdén a jeho zlúčeniny rozpustné
(ako Mo)
7439-98-75
195. Molybdén a jeho zlúčeniny nerozpustné (ako Mo)
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia
7439-98-7


10
5

196. Morfolín110-91-810362072
197. Naftalén91-20-310501580K
198. Nikotín 54-11-50,51,5K
199. Nitrobenzén98-95-30,21,0K
200. Nitroglycerín
(glyceroltrinitrát)
55-63-00,030,30,10,9K
201. Nitrotoluén
2-Nitrotoluén
3-Nitrotoluén
4-Nitrotoluén
1321-12-6
88-72-2
99-08-1
99-99-0
16211K
202. Nonány 1508002001 100
203. Oktány 2009003001 400
204. Oleje minerálne2)
kvapalný aerosól, dymy
 51
 
15
 
3
205. Olovo a jeho anorganické zlúčeniny
(ako Pb)3)
respirabilná frakcia
inhalovateľná frakcia
7439-92-1
0,15
0,5
206. Olovo a jeho organické zlúčeniny  0,05
 Tetraetylolovo (ako Pb)78-00-20,050,2K
 Tetrametylolovo (ako Pb)75-74-10,050,2K
207. Ortuť a bivalentné anorganické zlúčeniny vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého4)
(ako Hg)
7439-97-60,1
208. Ortuť – organické zlúčeniny
(ako Hg)
 0,01K, S
209. Oxid dusičitý (NO2) 10102-44-024
210. Oxid dusnatý (NO) 10102-43-92530
211. Oxid dusný (N2O)10024-97-2100183
212. Oxid fosforečný1314-56-315
213. Oxid horečnatý
respirabilná frakcia
inhalovateľná frakcia
1309-48-4
 4
10

214. Oxid chloričitý (chlórdioxid)10049-04-40,10,3
215. Oxid osmičelý20816-12-00,00020,0021
216. Oxid sírový7446-11-91
217. Oxid siričitý7446-09-50,51,312,7
218. Oxid titaničitý13463-67-75
219. Oxid uhličitý124-38-95 0009 000
220. Oxid uhoľnatý630-08-030356070
221. Oxid vanadičný
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia
1314-62-1


0,2
0,05

222. Oxid vápenatý1305-78-82
223. Oxid zinočnatý, dymy
respirabilná frakcia
1314-13-2

1


1

224. Oxidy železa, dymy (ako Fe)
respirabilná frakcia
inhalovateľná frakcia
1345-25-1
1309-37-1
 1,5
4

225. Ozón10028-15-60,10,20,20,4
226. Paraquatdichlorid
(paraquat)
1910-42-50,1K
227. Parafín, dymy8002-74-226
228. Paratión
(O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)
56-38-20,1 K
229. Pentaboran19624-22-70,0050,0130,0150,039
230. Pentakarbonyl železa13463-40-60,10,81
231. Pentán109-66-01 0003 000
232. Pentylacetát
(všetky izoméry)
628-63-7
625-16-1
620-11-1
123-92-2
50
50
50
50
 270
270
270
270
100
100
100
100
540
540
540
540
233. Peroxid vodíka7722-84-111,422,8
234. Piperazín110-85-00,10,3
235. Platina – kovová7440-06-41
236. Platina – zlúčeniny rozpustné (ako Pt) 0,0010,002S
237. Polyetylénglykol 25322-68-31 000
238. Polychlórované bifenyly
(PCB)
 0,1K
239. Propylacetát
(octan propylový)
109-60-4100400200800
240. Pyretrum
(vyčistený od citlivých laktónov)
8003-34-71
241. Pyridín110-86-1515
242. Rezorcinol
(benzén-1,3-diol)
108-46-31045K
243. Selén a jeho anorganické zlúčeniny
(ako Se)
7782-49-20,1
244. Selenovodík7783-07-50,020,070,050,17
245. Sevoflurán28523-86-6108020170
246. Silikón
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia
7440-21-3


10
4

247. Síran (sulfát) bárnatý
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia
7727-43-7


4
1,5
248. Síran vápenatý
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia
(anhydrid
dihydrát
sádra)
7778-18-9


7778-18-9
10101-41-4
13397-24-54
1,5
 
249. Sírovodík (sulfán)7783-06-4571014
250. Striebro
kovové
rozpustné zlúčeniny
(ako Ag)

7440-22-40,1
0,01

251. Styrén100-42-5209050200
252. Sulfid (sírnik) fosforečný1314-80-31
253. Sulfid uhličitý
(sírouhlík)
75-15-0515K
254. Sulfidy
(suma dimetyldisulfid, dimetylsulfid, metylmerkaptán)
 
1
255. Sulfotep 3689-24-50,10,2K
256. Tálium a jeho rozpustné zlúčeniny
(ako Tl)
7440-28-00,1
257. Tantal
inhalovateľná frakcia
respirabilná frakcia
7440-25-7


4
1,5
258. Telúr a jeho zlúčeniny
(ako Te)
13494-80-90,1
259. Terpentín
(terpentínový olej)
8006-64-2100560150850S
260. Tetrahydrofurán109-99-950150100300K
261. 1,1,2,2-Tetrachlóretán79-34-517214K
262. Tetrachlóretylén
(tetrachlóretén, perchlóretylén)
127-18-425172100690K
263. Tetrachlórmetán
(chlorid uhličitý)
56-23-50,53,216,8K
264. Tetrakarbonyl niklu13463-39-30,050,120,10,24K
265. Tetranitrometán509-14-810
266. Toluén108-88-350192100384K
267. Trietylamín121-44-828,4312,6K
268. 1,2,4-Trichlórbenzén120-82-1215538K
269. 1,1,1-Trichlóretán
(metylchloroform)
71-55-61005552001 100
270. 1,1,2-Trichlóretán79-00-5105520110K
271. Trichlorid-oxid fosforečný (chlorid fosforylu)10025-87-30,21,3
272. Triglycidyl-izokyanuarát 0,1
273. Trimellitan hydrid552-30-70,04S
274. Trimetylbenzén (mezitylén)
všetky izoméry
526-73-8
95-63-6
108-67-8
20100
275. 2,4,6-Trinitrotoluén
TNT (a izoméry v technických zmesiach)
118-96-70,0110,10,0220,2K
276. Vinylacetát
(octan vinylový)
108-05-4517,61035,2
277. Vinylidénchlorid
(1,1-dichlóretén, dichlóretylén)
75-35-45201040
278. Výfukové plyny5)
ako CO
ako NO2

630-08-0
10102-44-0

20
1

25
2

279. Wolfrám
nerozpustné zlúčeniny
rozpustné zlúčeniny
7440-33-7
 5
1

280. Xylén, zmiešané izoméry1330-20-750221100442K
281. o-Xylén95-47-650221100442K
282. m-Xylén108-38-350221100442K
283. p-Xylén106-42-350221100442K
284. Zinok a jeho anorganické
zlúčeniny
respirabilná frakcia
inhalovateľná frakcia


7440-66-6

0,1
2
285.  Zirkón a jeho zlúčeniny (ako Zr)74401

Poznámky:

1. Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov vychádzajú zo záväzných a indikatívnych limitných hodnôt stanovených a revidovaných na úrovni legislatívy EÚ, ktoré zohľadňujú, ale ich neprekračujú (príloha č. 4). Ďalšie limity vychádzajú z národných limitov členských štátov, najmä nemeckých, anglických a švédskych. Sú odvodené z najnovších vedeckých údajov so zreteľom na ochranu zdravia a odporúčaných kritérií Vedeckého výboru pre expozičné limity pri Európskej Komisii (SCOEL), pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník a faktory dosiahnuteľnosti.

2. Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života.

NPEL pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.

3. NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

4. NPEL krátkodobý je stanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným účinkom alebo iným neočakávaným účinkom (napr. dráždivým, žieravým, narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť sebazáchovy) spôsobeným krátkodobými opakovanými vrcholovými expozíciami, ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním osemhodinového priemerného limitu.

5. NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny (maximálne 4-krát za zmenu a len pri látkach so systémovým účinkom).

NPEL krátkodobý nie je stropný limit ani nezávislý limit, je komplementárnou súčasťou osemhodinového priemerného limitu. Pre chemické faktory, pre ktoré je stanovený priemerný aj krátkodobý limit, musia byť dodržané obidve hodnoty. Pre chemické faktory s výraznými akútnymi dráždivými účinkami je stanovený len krátkodobý NPEL, aby boli zohľadnené zdravotné účinky vznikajúce z krátkodobej expozície.

6. Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom sú stanovené nezávisle od teploty a tlaku v ppm (parts per milion – objem vyjadrený počtom objemových častíc plynu v milióne objemových častíc vzduchu) a závisle od týchto premenných v mg.m-3 pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Prepočet mg.m-3 na ppm:

koncentrácia v mg.m-3 v ovzduší = molekulová hmotnosť v g(koncentrácia v ppm),
-----------------------------------
24,1

kde 24,1 = molekulový objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 °C a 101,3 kPa.

7. Najvyššie prípustné expozičné limity pevných aerosólov sú uvedené v mg.m-3.

Najvyššie prípustné expozičné limity pre vláknitý aerosól sú uvedené počtom vlákien na cm3 (vl.cm-3) alebo v mg.m-3.

8. CAS číslo: medzinárodne stanovené číslo priradené danému chemickému faktoru na účel presnej identifikácie chemickej látky za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

9. K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní.

10. S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb nevzniknú alergické reakcie.

11. Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je stanovený limit.

12. Inhalovateľná frakcia znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je stanovený limit.

Vysvetlivky:

1) Lakový benzín
Toxicita (karcinogenita) závisí od obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, kumén). Limit je stanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % (0,1 hmot. %).

2) Oleje minerálne
Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri meraní a hodnotení rizika.

3) Olovo je látka s kumulatívnymi a systémovými účinkami. Preto sa musí monitorovanie ovzdušia doplniť zdravotným dohľadom vrátane biologického monitorovania podľa § 12 a prílohy č. 2.

4) Ortuť je látka s vážnymi kumulatívnymi účinkami, preto treba doplniť monitorovanie ovzdušia zdravotným dohľadom podľa § 12 a prílohy č. 2.

5) Osobitný limit je určený pre oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusičitý (NO2), ktoré sa vyskytujú vo výfukových plynoch, na hodnotenie kombinovaných účinkov vrátane karcinogénnych. Tieto chemické faktory potom slúžia ako indikátory expozície, pričom za akceptovateľnú expozíciu sa považuje dodržanie oboch limitov.

2. Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly

Tabuľka č. 2

Pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom1)

FAKTORNPELr – pre
respirabilnú frakciu3)
(mg.m-3)
 
NPELc – pre
celkovú koncentráciu2)
(mg.m-3)
 
 Fr = 100 %4)  
1. kremeň5)0,1 (TSH)11)  
2. kristobalit5)0,1    – 
3. tridymit5)0,1    – 
4. gama-oxid hlinitý5)0,1    – 
 Fr 5 %   Fr > 5 %6) 
5. dinas2    10:Fr10
6. grafit 2    10:Fr10
7. čierne uhlie2    10:Fr10
8. koks2    10:Fr10
9. sľuda2    10:Fr10
10. talok bez obsahu respirabilných vlákien 2    10:Fr10
11. kaolín2    10:Fr10
12. ostatné kremičitany (okrem azbestu)2    10:Fr10
13. šamot2    10:Fr10
14. zlievarenské pevné aerosóly2    10:Fr10
15. horninové pevné aerosóly2    10:Fr10

Tabuľka č. 3

Pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

FaktorNPELc (mg.m-3)
1. oxid kremičitý, amorfný (tepelné a mokré procesy, nevypálená infuzóriová hlinka, kremelina) 4
2. oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka) 0,3 (NPELr)
3. zváračské pevné aerosóly7) 5
4. bentonit6

Tabuľka č. 4

Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

FaktorNPELc (mg.m-3)
1. hnedé uhlie a lignit6)10
2. vápenec, mramor6)10
3. baryt6)10
4. siderit6)10
5. pevné aerosóly z umelého brusiva6)
(karborundum, elektrit)
10
6. železo a jeho zliatiny8) 6
7. čadič tavený10
8. pôdne pevné aerosóly10
9. vysokopecná troska 10
10. oceliarska troska 10
11. popolček 10
12. škvara 10
13. magnezit10
14. dolomit10
15. kovové dentálne zliatiny10
16. sadze (karcinogén kategórie 1) 2 (TSH)11)
17. cement10
18. inertný prach (častice nerozpustné vo vode, inde nezaradené)10

Tabuľka č. 5

Pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom

FaktorNPELc (mg.m-3)
1. Textilný pevný aerosól 
    bavlna2
    ľan2
    konope2
    hodváb2
    syntetické vlákna textilné4
    sisal6
    juta6
    kapok6
  
2.  Živočíšny pevný aerosól 
    perie4
    vlna6
    srsť6
    ostatný živočíšny pevný aerosól6
  
3.  Rastlinný pevný aerosól9) 
     múka4
    cukor6
    tabak4
    čaj4
    káva zelená2
    korenie2
    pevný aerosól obilný6
    pevný aerosól z dreva 
       a)  exotické dreviny1
       b)  ostatné dreviny8
       c)  dub, buk (karcinogén kategórie 1) 5 (TSH)11)
    ostatný rastlinný pevný aerosól6
  
 4.  Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom 
      z brúsenia a opracovania 
       a)  fenolformaldehydových živíc5
       b)  PVC5
       c)  pneumatík3
       d)  sklolaminátov5
       e)  polyakrylátových živíc5
       f)   epoxidových živíc2
       g)  polyesterových živíc5
       h)  polyetylénu5
       i)   polypropylénu5
       j)   polymérnych materiálov5
       k)  polystyrénu5
       l)   papiera6
       m)   škrobu4

Tabuľka č. 6

Minerálne vláknité pevné aerosóly

FaktorNPELc
početná koncentrácia
počet respirabilných
vlákien10) . cm-3
hmotnostná koncentrácia
mg.m-3
azbest (karcinogén kategórie 1) 0,1 (TSH)11)
 
umelé minerálne vlákna (napríklad čadičové, sklenené, troskové)12) 24

Vysvetlivky pre pevné aerosóly:

Na hodnotenie expozície pevným aerosólom platia podobné zásady ako zásady uvedené v poznámkach v časti 1 tejto prílohy pre chemické faktory s toxickým účinkom s týmito doplnkami:

1) Za fibrogénny sa považuje nerozpustný pevný aerosól, vrátane kvapiek aerosólu, ktorý obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva. Ak je v aerosóle obsiahnutá fibrogénna zložka, musí sa stanoviť vždy jeho respirabilná frakcia a koncentrácia fibrogénnej zložky.
V prípade, že aerosól obsahuje menej než 1 % SiO2 a neobsahuje azbest, považuje sa za aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom.

2) NPEL pre pevné aerosóly (prach) sa stanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej (inhalovateľnej) koncentrácii pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPELr). Ako vyhovujúcu možno hodnotiť expozíciu len v prípade, ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný aerosól. V prípade zmesi musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi.

3) Respirabilná frakcia je váhový podiel častíc pevného aerosólu 5 m odobraného vo vzorke ovzdušia v dýchacej zóne zamestnanca. Spôsob a techniku odberu, stanovenie koncentrácie polietavého prachu v respirabilnej a inhalovateľnej frakcii v pracovnom ovzduší podľa prijatej Johanesburgskej konvencie upravuje STN EN 481. Stratégiu merania, výber vhodného postupu a spracovanie výsledkov upravuje STN EN 482 a STN EN 689.

4) Fr je obsah fibrogénnej zložky v percentách v respirabilnej frakcii. Fibrogénna zložka – kremeň, kristobalit, tridymit, gama – oxid hlinitý.

5) Pri faktoroch v položkách 1 až 4 je 100 % fibrogénnej zložky.

6) V prípade obsahu fibrogénnej zložky > 1 % v respirabilnej frakcii prachu sa vypočíta NPELr pre respirabilnú frakciu prachu podľa vzorca:

Vzorec 01

7) Platí pre pevné častice aerosólu. Zloženie zváracích dymov závisí najmä od zváraného materiálu, druhu a zloženia elektród, techniky zvárania atď. Tieto okolnosti sa musia brať do úvahy pri hodnotení expozície zváračským dymom.

8) Pokiaľ zliatiny železa obsahujú vyšší podiel kovov, pre ktoré sú stanovené NPEL, posudzuje sa prašnosť podľa NPEL týchto kovov. NPEL je dodržaný, ak sú dodržané NPEL pre všetky kovy a NPEL pre zliatiny železa.

9) NPEL pre pevné aerosóly neprihliada na možné alergické účinky a na obsah mikroorganizmov v prachu.

10) Za respirabilné vlákno sa považuje častica, ktorá vyhovuje súčasne všetkým nasledujúcim podmienkam:
hrúbka vlákna

11) Pre pevné aerosóly, ktoré sú zároveň klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategórie 1 a kategórie 2, sa stanovujú technické smerné hodnoty (TSH). Definíciu TSH upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. Požiadavky na meranie a hodnotenie azbestu upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

12) Pre umelé minerálne vlákna musia byť súčasne dodržané prípustné hodnoty početnej aj hmotnostnej koncentrácie.

A. Výpočet NPEL pre zmesi chemických látok

Ak je v ovzduší prítomných niekoľko látok, ktoré pôsobia na ten istý orgánový systém, predpokladá sa, že pôsobia aditívne (účinok sa sčíta).

Na hodnotenie výsledkov merania sa používa vzorec:

Vzorec 02

K1 až Kn sú namerané koncentrácie jednotlivých chemických látok v zmesi

NPEL1 až NPELn sú ich najvyššie prípustné expozičné limity

NPEL pre zmes chemických látok je dodržaný, ak výsledok je menší alebo sa rovná 1.

NPEL pre zmes chemických látok, ktorých účinky sa vzájomne potencujú (majú synergický účinok), nemožno odvodiť z hodnôt NPEL pre jednotlivé látky (synergické pôsobenie látok pri rôznych cestách vstupu, napríklad alkohol s narkotickými látkami).

B. Výpočet NPEL zmesi aerosólov (prachov)

Stanoví sa výpočtom z NPEL jednotlivých aerosólov podľa vzorca:

Vzorec 03, kde

% x1 až xn = hmotnostný podiel chemických látok 1 až n v percentách.

Príklad:

Zmes obsahuje 80 % bavlneného prachu s NPEL = 2 mg . m-3 a 20 % textilných syntetických vlákien NPEL = 4 mg . m-3,

potom

Vzorec 04.

Ak sa hmotnostné koncentrácie nedajú spoľahlivo určiť, NPEL sa stanoví podľa hodnoty platnej pre chemickú látku s najnižšou NPEL.“.

12. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

BIOLOGICKÉ MEDZNÉ HODNOTY

Por.
číslo
Faktor
v pracovnom
ovzduší
CAS
Zisťovaný faktor
 
Biologická medzná hodnota
BMH
Vyšetrovaný 
materiál
Čas
odberu vzorky
1.Acetón
(67-64-1)
Acetón80 mg.l-11 378 μmol.l-153,36 mg.g-1 kreat.
 
103,9 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
2.Anilín
(62-53-3)
Anilín (voľný)1 mg.l-111,2 μmol.l-10,70 mg.g-1 kreat.0,85 μmol.mmol-1 kreat.Mb, c
Anilín uvoľnený z väzby na hemoglobín100 μg.l-11079 nmol. l-1Kb, c
3.n-Butylalkohol
(71-36-3)
n-butyl alkohol2,0 mg.g-1 kreat.3,13 μmol.mmol-1 kreat.
 
Md
10,0 mg.g-1 kreat.15,34 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
4.p-terc-Butylfenol (ptBF)
(98-54-4)
 
ptBF2 mg.l-113,6 μmol.l-11,36 mg.g-1 kreat.
 
1,03 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
5.Dichlórmetán
(75-09-2)
 
 
CO-Hb
 
5%Kb
Dichlórmetán1 mg.l-112,3 μmol.l-1
 
Kb
6.N,N-Dimetylfor-mamid
(68-12-2)
N-Metylformamid35 mg.l-1
 
593 μmol.l-1
 
23,36 mg.g-1
kreat.
 
44,74 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
7.2-Etoxyetanol
(110-80-5)
Kyselina etoxyoctová50 mg.l-1480,7 μmol.l-1
 
33,36 mg.g-1 kreat.
 
36,25 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mc, b
8.2-Etoxyetyl acetát
(111-15-9)
Kyselina etoxyoctová50 mg.l-1480,7 μmol.l-1
 
33,36 mg.g-1 kreat.
 
36,25 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mc, b
9.Etylbenzén
(100-41-4)
 
2 - a 4 -Etylfenol12 mg.l-198,6 μmol.l-18,03 mg.g-1 kreat.7,44 μmol.mmol-1 kreat.Mb, c
Kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová1 600 mg.l-110 590 μmol.l-11 067 mg.g-1 kreat.799 μmol.mmol-1 kreat.Mb, c
10.Etylén
(74-85-1)
Hydroxyetylvalín180 μg.l-11 120 nmol.l-1Ea
11.Fenol
(108-95-2)
Fenol200 mg.l-12 130 μmol.l-1133,7 mg.g-1 kreat.
 
160,7 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
12.Fluorovodík
(7664-39-3) a
anorganické zlúčeniny fluóru
(fluoridy)
Fluoridy 7 mg.g-1
 kreat.
42,0 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
4 mg.g-1
kreat.
24,1 μmol.mmol-1 kreat.
 
Md
13.Halotan
 (151-67-7)
Kyselina trifluóroctová2,5 mg.l-122,3 μmol.l-1
 
Kb, c
14.n-Hexán
(110-54-3)
2,5–Hexándion a
4,5-dihydroxy-2-hexanón
5 mg.l-120 μmol.l-13 mg.g-1 kreat.1,4 μmol.mmol-1 kreat.Mb
15.2 - Hexanón
(metylbutyketón)
(591-78-6)
2,5 - Hexándion a
4,5-dihydroxy-2-hexanón
5 mg.l-120 μmol.l-13 mg.g-1 kreat.1,4 μmol.mmol-1 kreat.Mb
16.Hexón
(izobutyl-metyl-
ketón
(108-10-1)
Hexón3,5 mg.l-135,4 μmol.l-1
 
2,36 mg.g-1 kreat.
 
2,67 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
17.Hliník
(7429-90-5)
Hliník60 μg.g-1
kreat.
251,8 nmol.mmol-1 kreat.
 
Ma
18.Chlórbenzén
(108-90-7)
Celkový
4 – Chlórkatechol
25 mg.g-1 kreat.19,57 μmol.mmol-1 kreat.
 
Md
Celkový
4 – Chlórkatechol
150 mg.g-1 kreat.117,4 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
19.Inhibítory cholínesterázy
a acetylcholín-
esterázy
aktivita cholínesterázy a acetylcholín-
esterázy
pokles aktivity na 70 % individuálnej základnej hodnoty Eb, c
20.Kadmium2)
(7440-43-9)
Karcinogén kategórie 2
Kadmium7 μg.l-162,7 nmol.l-14,70 μg.g-1
kreat.
4,73 nmol.mmol-1 kreat.
 
Ma
21.Kobalt a jeho zlúčeniny2)
(7440-48-4)
Kobalt30 μg.l-1509,8 nmol.l-120,03 μg.g-1
kreat.
38,45 nmol.mmol-1 kreat.
 
Ma
22.Lindan
(HCH)
(58-89-9)
Lindán
 
25 μg.l-186,1 nmol.l-1P/Sb
23.Metanol
(67-56-1)
Metanol30 mg.l-1 938 μmol.l-1
 
20 mg.g-1 kreat.
 
70,7 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mc, b
24.Nitrobenzén
(98-95-3)
Anilín (uvoľnený
z väzby na Hb)
100 μg.l-11 079 nmol.l-1Kc
25.Olovo a jeho zlúčeniny1)
(okrem chrómanu olovnatého, chrómanu arzenitého a alkylovaných zlúčenín)
(7439-92-1)
Olovo400 μg.l-11 933 nmol.l-1Ka
100 μg.l-1 (ženy < 45 r.)2)485,0 nmol.l-1Ka
-Aminolevulová kyselina15 mg.l-1 114,7 μmol.l-1
 
10,03 mg.g-1 kreat.8,65 μmol.mmol-1 kreat.Ma
6 mg.l-1
(ženy < 45 r.)2)
46,1 μmol.l-1
 
4,03 mg.g-1 kreat.3,48 μmol.mmol-1 kreat.--
Koproporfyrín0,30 mg.l-10,45 μmol.l-10,2 mg.g-1 kreat.43 nmol.mmol-1 kreat.Ma
26.Ortuť
(7439-97-6) a anorganické zlúčeniny ortuti3)
Ortuť
 
 
 
37,5 μg.l-1
 
15 µg.l-1 
187,0 nμmol.l-1
 
75,0 nmol.l-1
 
25 g.g-1 kreat.
 
14,10 nμmol.mmol-1 kreat.
 
M
 
K
a
 
c
27.Oxid uhoľnatý
(630-08-0)
CO-Hb5 %Kb
28.Oxid vanadičný
(1314-62-1)
Vanád
 
50 μg.g-1 kreat.111,1 nmol.mmol-1 kreat.
 
Mc, b
29.Paratión
(56-38-2)
 
 
 
p-Nitrofenol
 
 
 
0,5 mg.l-1
 
 
 
 
3,9 μmol.l-1
 
 
0,36 mg.g-1 kreat.
 
0,30 μmol.mmol-1 kreat.
 
M
 
 
 
C
 
 
 
Acetylcholinesterázapokles aktivity na 70 % individuálnej základnej hodnoty Ec
30.Pentachlórfenol
(87-86-5)
Pentachlórfenol 5 mg.l-118,9 μmol.l-1P/Sb
   2 mg.g-1 kreat.0,87 μmol.mmol-1
kreat.
Mc, d
31.Polycyklické aromatické uhľovodíky2)
Karcinogén kategórie 2
1-Hydroxypyrén
 
 
 
5,66 μg.l-125,9 nmol.l-13,77 μg.g-1 kreat.
 
1,95 μmol.mol-1
kreat.
 
Mb
32.Sírouhlík
(75-15-0)
2-Tio-tiazolidín-4- karboxylová kyselina (TTCA)2 mg.g-1 kreat.1,42 μmol.mmol-1
kreat.
Mb
33.Styrén
(100-42-5)
Kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová901 mg.l-1
 
5 960 μmol.l-1
 
600 mg.g-1 kreat.449 μmol.mmol-1 kreat.
 
 
Mc,b
34.Tetraetylolovo
(78-00-2)
Dietylolovo25 μg.l-1 (Pb)120,9 nmol.l-116,70 μg.g-1 kreat.
 
9,12 nmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
Celkové olovo
(možno aplikovať na zmes tetraetylolova s tetrametylolovom)
50 μg.l-1241,5 nmol.l-133,36 μg.g-1 kreat.
 
18,21 nmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
35.Tetrahydrofurán
(109-99-9)
Tetrahydrofurán2 mg.l-128,4 μmol.l-1
 
1,36 mg.g-1 kreat.
 
2,14 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
 
36.Tetrachlóretylén
(perchlótetylén)
(127-18-4)
Tetrachlóretylén0,5 mg.l-13,3 μmol.l-1
 
Kd
Kyselina trichlóroctová3,5 mg.l-121,7 μmol.l-1
 
2,36 mg.g-1 kreat.
 
1,64 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
37.Tetrametylolovo
(75-74-1)
Olovo50 μg.l-1241,5 nmol.l-133,36 μg.g-1 kreat.
 
18,21 nμmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
38.Tetrachlórmetán
(56-23-5)
Tetrachlórmetán
 
3,5 μg.l-123,0 nmol.l-1
 
Kc, b
39.Toluén
(108-88-3)
Toluén600 μg.l-16517 nmol.l-1
 
Kb
O-krezol1,5 mg.l-114,3 μmol.l-1
 
1,03 mg.g-1 kreat.
 
1,08 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mc, b
Kyselina hippurová2 401 mg.l-113 399 μmol.l-1
 
1 600 mg.g-1 kreat.
 
 
1 010 μmol.mmol-1 kreat.
 
Mb
40.1,1,1- Trichlóretán
(metyl-chlóroform)
(71-55-6)
1,1,1- Trichlóretán550 μg.l-14 127 nmol.l-1Kc, d
41.Xylén
(všetky izoméry)
(1330-20-7)
Xylén
 
1,5 mg.l-114,6 μmol.l-1
 
Kb
Suma kyselín 2,3,4-metylhippurových2 000 mg.l-110 355 μmol.l-11 334 mg.g-1 kreat.781 μmol.mmol-1 kreat.Mb

Poznámky:

1. Biologické monitorovanie expozície zahŕňa meranie množstva chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiáli a meranie biologických účinkov vyvolaných týmito faktormi. Biologický monitoring expozície je komplementárnou metódou k monitoringu ovzdušia v pracovnom prostredí, ak samotný odber ovzdušia nemôže dať spoľahlivé údaje o expozícii, najmä v prípadoch, ak je vstup látky do organizmu iný, než len inhalačnou cestou (cez pokožku alebo zažívací trakt).

2. Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujú referenčné hodnoty pre hodnotenie potenciálnych zdravotných rizík pri práci a slúžia ako indikátory pre následné preventívne opatrenia.

3. BMH, rovnako ako aj najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) vychádzajú z prípustných hodnôt členských štátov, najmä nemeckých (BAT – Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert, BLW – Biologischer-Leit Wert). Sú odvodené z dostupných toxikologických a medicínskych vedeckých poznatkov a odporúčaných metód Vedeckého výboru pre expozičné limity pri Európskej komisii (SCOEL). Indikujú, že pri týchto koncentráciách nebude poškodené zdravie osôb exponovaných najviac 8 hodín denne a 40 hodín týždenne na úrovni príslušných NPEL pri inhalačnej expozícii.

4. NPEL aj BMH sú stanovené na podobných množstvách externej a internej expozície, to znamená, že v týchto prípadoch sa BMH vzťahujú na skupinové priemery hodnotenia expozície. Pre zdravého jednotlivca BMH predstavujú stropné hodnoty.

Vysvetlivky:

1) BMH pre olovo a jeho iónové zlúčeniny korešponduje so záväznou biologickou limitnou hodnotou stanovenou na úrovni Európskej únie (príloha č. 4), ktorá je: 700 g Pb . l-1 krvi (3,4 mol. l-1 krvi).

Biologické monitorovanie zahŕňa meranie hladiny olova v krvi používajúc metódu absorbčnej spektrometrie alebo metódu, ktorá má ekvivalentné výsledky.

Zdravotný dohľad sa vykoná, ak

– expozícia koncentráciám olova v pracovnom ovzduší je vyššia ako 0,075 mg.m-3 vypočítaná ako časovo-vážený priemer v priebehu 40-hodinového týždňa alebo

– hladina olova v krvi nameraná u jednotlivých zamestnancov je vyššia ako 400 g Pb. l-1 krvi.

Biologické monitorovanie Pb zahŕňa aj vykonanie ďalších odporúčaných indikátorov expozície, ako je kyselina delta-amínolevulová (D-ALA) v moči, dehydratáza kyseliny amínolevulovej a zinkprotoporfyrín (ZPP) v moči.

2) V tejto prílohe sú uvedené aj niektoré chemické faktory s karcinogénnym účinkom (kategória 1 a 2). Pre tieto chemické faktory platí, že dodržanie BMH nevylučuje riziko škodlivých zdravotných účinkov, preto sú určené ako základ pre biomonitoring exponovaných osôb a zdravotný dohľad vykonávaný lekárom pracovnej zdravotnej služby podľa § 13 a prílohy č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.

1), 3) Zdravotný dohľad musí byť zabezpečený v súlade s § 12 a osobitnými predpismi (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 135/2010 Z. z.; odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10525/2010-OL z 22. 2. 2010 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci).

Biologické medzné hodnoty sa zisťujú v krvi alebo v moči. Čas odberu vzoriek vyšetrovaného materiálu berie do úvahy podmienky expozície a vlastnosti chemickej látky.

BMH je vyjadrená

– v mg (g, mol, nmol) zisťovaného faktora na 1 liter moču štandardnej hustoty 1,024 g/cm3 pri teplote 20 °C,

– v mg (g, mol, nmol) zisťovaného faktora na 1 liter krvi,

– v g (mol, mmol) kreatinínu v moči prepočítaný na obsah kreatinínu 1,50 g.l-1 moču, resp. 13,26 mmol.l-1 moču. Fyziologický rozsah hodnôt kreatinínu je 0,848 – 2,092 g.l-1 moču (resp. 7 – 18 mmol.l-1) pri 24-hodinových vzorkách moču. Pri profesionálnej expozícii a odberoch močov po skončení zmeny (kratšie ako 24-hodinové vzorky močov) sú odporúčané hodnoty kreatinínu v moči 0,5 – 2,5 g.l-1moču (resp. 4,86 – 22,54 mmol.l-1moču) (Deutsche Forschungsgemeinschaft List of MAK and BAT Values 2009, Commision for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area Report No. 45, p. 201).

1.Vyšetrovaný materiál:2. Čas odberu vzorky:
 M – moč a)žiadne obmedzenie
 K – krv b)koniec expozície alebo pracovnej zmeny
 E – červené krvinky c)pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách
 P/S – krvná plazma/sérum d)pred nasledujúcou pracovnou zmenou“.

13. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

VYBRANÉ CHEMICKÉ FAKTORY A ÚČELY ICH VYUŽITIA, KTORÉ SÚ ZAKÁZANÉ

Opis faktorov (CAS)Účel, na ktorý sú uvedené faktory zakázané
1. 2-Naftylamín (91-59-8) a jeho soli Benzidín (92-87-5) a jeho soli 4-Aminobifenyl (92-67-1) a jeho soli 4-Nitrobifenyl (92-93-3)
 
Výroba a používanie chemických faktorov pri práci a činnosti, ktoré sa týkajú uvedených chemických faktorov, sú zakázané. Zákaz neplatí, ak sa chemický faktor vyskytuje v inom chemickom faktore alebo je súčasťou odpadu, za predpokladu, že jeho individuálna koncentrácia je tam menšia ako 0,1 % hmotnosti.
2. Piesok alebo zmesi obsahujúce voľný oxid kremičitýPoužívanie na povrchovú úpravu predmetov v akejkoľvek aparatúre pomocou piesku pod tlakom spojené s expozíciou zamestnancov.
3. Sírouhlík (75-15-0)
 
Používanie v procese vulkanizácie za studena pri impregnácii gumeného oblečenia.
4. Prach alebo prášok ohňovzdorného materiálu obsahujúceho viac ako 80 % SiO2 iného ako prírodného pieskuPoužívanie na striekanie foriem na výrobu kremičitých tehál alebo iných výrobkov zložených z ohňovzdorného materiálu a obsahujúcich viac ako 80 % oxidu kremičitého.
5. Kyanovodík (74-90-8)x
 
Používanie pri plynovaní na ničenie epidemiologicky závažných a obťažujúcich článkonožcov, hlodavcov a ďalších živočíchov (dezinsekcia a deratizácia) okrem týchto prípadov
a) uvoľňovanie z inertného materiálu, v ktorom je absorbovaný kyanovodík,
b) uvoľňovanie z tzv. plynového prášku, čo je chemická zlúčenina, ktorá reaguje s atmosférickou vlhkosťou a vytvára kyanovodík, alebo
c) používanie z valca cez vhodné potrubie s aplikátorom v otvorenom priestore na iné účely, ako je ničenie škodlivého hmyzu alebo živočíchov plynovaním.

“.

14. Názov prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

15. Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009).“.


Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2011.


Iveta Radičová v. r.