Oznámenie č. 466/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne

Čiastka 141/2011
Platnosť od 14.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

466

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.

V tomto opatrení úrad ustanovil pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie zabezpečujúce rovnaké zaobchádzanie so všetkými poskytovateľmi verejných elektronických komunikačných služieb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.

Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.