Oznámenie č. 455/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

455

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 6. decembra 2011 č. O-24/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.

V tomto opatrení úrad ustanovil ročné opakované úhrady za pridelené čísla.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.