Opatrenie č. 453/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2013
Zrušený 443/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 134/2013 Z. z. vložil do zákona č. 443/2010 Z. z. nový § 25a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 453/2011 Z. z.

OBSAH

453

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 30. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 8 ods. 8 zákona možno poskytnúť dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti, najviac však

a) 426 eur na nájomný byt na verejný vodovod,

b) 842 eur na nájomný byt na verejnú kanalizáciu,

c) 824 eur na nájomný byt na miestnu komunikáciu.

(2) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 8 ods. 9 zákona možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti, najviac však

a) 86 eur na 1 m verejného vodovodu,

b) 172 eur na 1 m verejnej kanalizácie,

c) 81 eur na 1 m miestnej komunikácie.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Ján Figeľ v. r.