Uznesenie č. 449/2011 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 777 zo 7. decembra 2011 k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011

Čiastka 137/2011
Platnosť od 08.12.2011

449

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 777

zo 7. decembra 2011

k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011

Číslo materiálu:            40578/2011

Predkladateľ:                 minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011;

B. ukončuje

B.1. dňom 8. decembra 2011 núdzový stav vyhlásený na území v územnej pôsobnosti týchto obvodných úradov a týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:

a) Obvodný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, V,

b) Obvodný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,

c) Obvodný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,

d) Obvodný úrad Prievidza pre územný obvod Prievidza,

e) Obvodný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,

f) Obvodný úrad Liptovský Mikuláš pre územný obvod Liptovský Mikuláš,

g) Obvodný úrad Dolný Kubín pre územný obvod Dolný Kubín,

h) Obvodný úrad Čadca pre územný obvod Čadca,

i) Obvodný úrad Námestovo pre územný obvod Tvrdošín,

j) Obvodný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,

k) Obvodný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,

l) Obvodný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,

m) Obvodný úrad Košice pre územný obvod Košice II a Košice IV;

C. zrušuje

C.1. dňom 8. decembra 2011 pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uloženej podľa bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011 vo vzťahu k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa v územných obvodoch uvedených v bode B.1. tohto uznesenia;

C.2. dňom 8. decembra 2011 zákaz uplatňovania práva na štrajk podľa bodu D.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011 uložený vo vzťahu k poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa v územných obvodoch uvedených v bode B.1. tohto uznesenia;

D. ukladá

predsedníčke vlády

D.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
bezodkladne

ministrovi kultúry

D.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladne

Vykonajú: predsedníčka vlády

minister kultúry

Príloha k uzneseniu vlády Slovenskej republiky číslo 777/2011

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trenčín

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého Dolný Kubín

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Univerzitná nemocnica Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Nemocnica Poprad, a. s.