Oznámenie č. 446/2011 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Čiastka 135/2011
Platnosť od 07.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

446

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla.

V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti týkajúce sa prenosu čísla, administratívneho postupu pri prenose čísla a kompenzácie v prípade oneskoreného prenosu čísla alebo prenosu čísla k inému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu službu proti vôli účastníka.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky. Opatrenie bude zverejnené aj na webovom sídle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.