Výnos č. 442/2011 Z. z.Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa na rok 2012 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 135/2011
Platnosť od 07.12.2011 do28.02.2013
Účinnosť od 01.03.2012 do28.02.2013
Zrušený 385/2012 Z. z.