Oznámenie č. 44/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2011

Čiastka 18/2011
Platnosť od 26.02.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

44

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos zo 16. februára 2011 č. 19/2011 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2011.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2011.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. februára 2010 č. 40/2010 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2010 (oznámenie č. 54/2010 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/2011 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.