Zákon č. 405/2011 Z. z.Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 387/2013 Z. z., 177/2018 Z. z.)

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 01.09.2018 dodňom vystúpenia UK z EÚ