Oznámenie č. 399/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 16. novembra 2011 v súlade s článkom 2.

399

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. októbra 2011 bol v Pekingu podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy.

Protokol nadobudne platnosť 16. novembra 2011 v súlade s článkom 2.

K oznámeniu č. 399/2011 Z. z.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy

Vláda Slovenskej republiky a vláda Mongolska (ďalej len „zmluvné strany“),

uznávajúc, že Slovenská republika je sukcesorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

súhlasiac s procesom revízie medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom s cieľom ďalšieho rozvoja kontaktov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Mongolskom,

dohodli sa takto:

Článok 1

Dvojstranné medzinárodné zmluvy uzatvorené medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom, považované za platné k 31. decembru 1992, ktoré sú uvedené v prílohe 1 tohto protokolu, ostávajú v platnosti medzi zmluvnými stranami podľa ich ustanovení a pravidiel medzinárodného práva.

Článok 2

Tento protokol nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni jeho podpísania.

Dané v Pekingu 17. októbra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, mongolskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

František Dlhopolček v. r.

Za vládu
Mongolska:

Tsedenjaviin Sukhbaatar v. r.

Príloha 1

Zoznam medzinárodných zmlúv, ktoré ostávajú v platnosti medzi Slovenskou republikou a Mongolskom

1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky (Praha 25. apríla 1973);

2. Konzulárna zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou (Ulánbátar 3. júna 1976);

3. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. októbra 1976);

4. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Ulánbátar 26. júna 1992).