Oznámenie č. 391/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Honkong formou výmeny nót

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 30. októbra 2011.

391

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 21. septembra 2011 a z 30. septembra 2011 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 30. októbra 2011.

Slovenský preklad obidvoch nót sa vyhlasuje súčasne.

K oznámeniu č. 391/2011 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

55/2011

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky a v mene vlády Slovenskej republiky, potvrdzujúc spoločné želanie rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, má česť navrhnúť uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong v nasledujúcom znení:

Vláda Čínskej ľudovej republiky dáva súhlas Slovenskej republike na rozšírenie konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong na Osobitnú administratívnu oblasť Macao.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky v mene vlády Čínskej ľudovej republiky s uvedeným návrhom súhlasí, táto nóta spolu s odpovednou nótou Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky budú tvoriť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, ktorá nadobudne platnosť tridsiatym dňom po doručení odpovednej nóty Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne uistilo Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky o svojej hlbokej úcte.

Peking 21. septembra 2011

Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Peking

(2011) Konzul 473

Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Pekingu a má česť potvrdiť prijatie nóty Veľvyslanectva Slovenskej republiky č. 55/2011 zo dňa 21. septembra 2011, ktorá znie takto:

„Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky a v mene vlády Slovenskej republiky, potvrdzujúc spoločné želanie rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, má česť navrhnúť uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong v nasledujúcom znení:

Vláda Čínskej ľudovej republiky dáva súhlas Slovenskej republike na rozšírenie konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong na Osobitnú administratívnu oblasť Macao.

V prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky v mene vlády Čínskej ľudovej republiky s uvedeným návrhom súhlasí, táto nóta spolu s odpovednou nótou Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky budú tvoriť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, ktorá nadobudne platnosť tridsiatym dňom po doručení odpovednej nóty Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne uistilo Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky o svojej hlbokej úcte.“

Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky má česť v mene vlády Čínskej ľudovej republiky oznámiť, že súhlasí s návrhom Slovenskej republiky. Úvodná nóta Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu a táto nóta tvoria Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, ktorá nadobudne platnosť tridsiatym dňom po doručení tejto nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu o svojej hlbokej úcte.

Peking 30. septembra 2011

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky Peking

Anglické znenie textu