Zákon č. 387/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie