Vyhláška č. 385/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2011
Platnosť od 10.11.2011
Účinnosť od 15.11.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2011 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.11.2011