Vyhláška č. 375/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky

Čiastka 120/2011
Platnosť od 03.11.2011 do31.03.2013
Účinnosť od 03.11.2011 do31.03.2013
Zrušený 152/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 42/2013 Z. z. vložil do zákona č. 152/1995 Z. z. nový § 31f, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 375/2011 Z. z.

375

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 1. novembra 2011

o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) prevádzkou pracovisko, na ktorom sa vyrábajú, spracúvajú a distribuujú (ďalej len „manipulácia“) produkty rastlinného pôvodu alebo produkty živočíšneho pôvodu vrátane internetového predaja,

b) položkou potravina, produkt rastlinného pôvodu alebo produkt živočíšneho pôvodu, s ktorým sa v prevádzkarni manipuluje.

§ 2

Malá prevádzka

Malou prevádzkou je prevádzka, ktorá má najviac 5 zamestnancov alebo najviac 5 000 položiek, s ktorými sa v nej manipuluje.

§ 3

Stredná prevádzka

Strednou prevádzkou je prevádzka, ktorá má od 6 zamestnancov do 30 zamestnancov alebo od 5 001 položiek do 20 000 položiek, s ktorými sa v nej manipuluje.

§ 4

Veľká prevádzka

Veľkou prevádzkou je prevádzka, ktorá má viac ako 30 zamestnancov alebo viac ako 20 000 položiek, s ktorými sa v nej manipuluje.

§ 5

Ak prevádzka spĺňa súčasne kritériá dvoch prevádzok, rozhodujúcim pre jej zaradenie je počet položiek.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. novembra 2011.


Zsolt Simon v. r.