Zákon č. 363/2011 Z. z.Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 117/2011
Platnosť od 29.10.2011
Účinnosť od 01.01.2020 do30.06.2020 (za 4 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011 okrem článku I § 8 ods. 5, § 31 ods. 4 a § 59 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.