Opatrenie č. 353/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 111/2011
Platnosť od 22.10.2011 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2013
Zrušený 449/2013 Z. z.

353

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2011,

ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Ján Figeľ v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 353/2011 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

Vzor 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 353/2011 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Vzor 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. 353/2011 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstrÁnenie systémových porúch

Vzor 03