Zákon č. 351/2011 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách

(v znení č. 241/2012 Z. z.)

Čiastka 111/2011
Platnosť od 22.10.2011
Účinnosť od 01.09.2012 do31.12.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.