Zákon č. 332/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 39/2015 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 107/2011
Platnosť od 19.10.2011
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2016 - 30.06.2016 39/2015 Z. z.(nepriamo)
01.01.2012 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

19.10.2011