Zákon č. 329/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 105/2011
Platnosť od 18.10.2011
Účinnosť od 18.10.2011

OBSAH

329

ZÁKON

z 13. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovom „na“ vypúšťa slovo „Európskom“.

2. V § 2 písm. b) sa za slovo „záruky“ vkladá čiarka a slová „ktoré zahŕňajú istiny v celkovom objeme neprevyšujúcom limit podľa § 5 ods. 2 a k nim prislúchajúce úroky,“.

3. V § 5 ods. 2 sa slová „Celkový objem“ nahrádzajú slovami „Objem istín“ a suma „4 371 540 000 eur“ sa nahrádza sumou „7 727 570 000 eur“.

4. V § 5 ods. 5 sa slová „120 %“ nahrádzajú slovami „165 %“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.