Oznámenie č. 323/2011 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zo 14. decembra 2010 č. 5/2010 o regulácii cestovného v železničnej doprave

Čiastka 102/2011
Platnosť od 12.10.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.

323

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal

výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 10. októbra 2011 č. 6/2011, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zo 14. decembra 2010 č. 5/2010 o regulácii cestovného v železničnej doprave (oznámenie č. 484/2010 Z. z.).

Výnosom sa ustanovuje maximálna výška základného cestovného a osobitného cestovného za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 7/2011 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.