Oznámenie č. 322/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Čiastka 102/2011
Platnosť od 12.10.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

322

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.

výnos z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie (oznámenie č. 134/2006 Z. z.).

Týmto výnosom sa menia maximálne povolené limity v ukazovateľoch „Escherichia coli“ a „Plesne“ pre čaj, čajové extrakty a prípravky z nich, bylinné a ovocné čaje vrátane aromatizovaných a prípravky z nich, v suchom stave.

Výnos bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 32/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v čiastke č. 32/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.